fbpx

Školenia BOZP sú povinnosťou zamestnávateľa

Školenia BOZP (oboznamovanie) zamestnancov predstavuje povinnosť zamestnávateľa, ktorá je nevyhnutným predpokladom, aby zamestnanec vykonával prácu bezpečne, dodržiaval právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku, určené pracovné postupy a vyvaroval sa nebezpečnému konaniu, ktoré by mohlo ohroziť jeho život alebo zdravie.

Správanie sa zamestnanca v pracovnom procese spôsobom, ktorý predpokladajú právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP možno od zamestnanca vyžadovať iba vtedy, ak bol s nimiŠkolenia BOZP riadne a preukázateľne oboznámený. Zákonom sa ukladá zamestnávateľovi povinnosť pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca so širokou škálou problematiky v oblasti BOZP. Oboznamovanie každého zamestnanca bez rozdielu od vykonávanej práce patrí do systému základných princípov, ktoré sa uplatňujú v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Oboznamovaním zamestnávateľ poskytuje zamestnancom bližšie poučenie o požiadavkách na zaistenie BOZP, o ich právach a povinnostiach, bližšie ich zoznamuje predovšetkým so zásadami bezpečného pracovného postupu a s inými požiadavkami konkrétnej pracovnej činnosti. Oboznamovanie musí zohľadňovať predpisový a taktiež aktuálny stav pracovných podmienok, bezpečnostnú úroveň strojov, technických zariadení, technológii a pracovných postupov vrátane vyskytujúcich sa nebezpečenstiev a ohrození.

 

Základné požiadavky na spôsob a obsah oboznamovania

Z hľadiska spôsobu plnenia tejto povinnosti je dôležité, aby oboznamovanie bolo vykonávané pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne.

 

Pravidelnosť oboznamovania

Musí byť prispôsobená charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Keďže oboznamovanie predstavuje proces poskytovania poznatkov o BOZP zamestnancovi v určitých časových intervaloch, zamestnávateľ má zákonnú povinnosť upraviť pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie BOZP neustanovujú kratší čas. Z uvedeného teda vyplýva, že ak by bola lehota na oboznamovanie zamestnancov v právnych predpisoch na zaistenie BOZP alebo v interných predpisoch dlhšia ako raz za dva roky, je neplatná.

Zrozumiteľnosť oboznamovania

Formy a metódy oboznamovania musia byť diferencovane prispôsobené cieľovej skupine zamestnancov, ich profesijnému zameraniu a stupňu dosiahnutého vzdelania. Zamestnanec musí porozumieť informáciám po stránke obsahovej aj jazykovej. Z tohto dôvodu sa vedomosti zamestnancov overujú po každom oboznamovaní.

Preukázateľnosť oboznamovania

Na účely preukázania splnenia povinnosti oboznamovať zamestnancov je zamestnávateľ povinný z oboznamovania zamestnancov vyhotoviť písomný doklad, z ktorého musí byť zrejmé, kto vykonal oboznamovanie (meno, priezvisko a podpis), konkrétny obsah oboznámenia (zákony, smernice, vyhlášky a pod.), spôsob a výsledok overenia vedomostí zamestnancov. Doklad môže byť
dôležitý napríklad pri vzniku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

 

Koho školiť?

Na účely zákona BOZP zamestnancom je každý zamestnanec, či vykonáva prácu vo výrobe, na poli, v bani, v škole, obchode, administratíve, zdravotníctve, vo výkonnej alebo vedúcej pozícii a pod. Okrem radového zamestnanca a vedúceho zamestnanca je ním aj štatutárny orgán a iný predstaviteľ vrcholového manažmentu, aj oni musia byť v súlade s týmto ustanovením oboznamovaní z problematiky BOZP. Zamestnávateľ musí venovať veľkú pozornosť oboznamovaniu vedúcich zamestnancov keďže oni potom musia používať poznatky z oboznamovania v pracovnom procese a prenášať na pracoviská a na svojich podriadených zamestnancov. Podľa § 47 ods. 2 Zákonníka práce oboznamovanie zamestnanca sa začína už vstupným školením BOZP. Zamestnávateľ je povinný už pri nástupe do zamestnania oboznámiť zamestnanca s predpismi BOZP, ktoré musí pri svojej práci dodržiavať. Vstupné školenie sa delí na:

  • všeobecnú časť, pri ktorej je nový zamestnanec oboznámený so skutočnosťami z oblasti BOZP platnými pre všetky pracoviska a všetkých zamestnancov v organizácii,
  • oboznámenie na konkrétnom pracovisku a pri konkrétnej činnosti, ktorú bude zamestnanec vykonávať.

 

Osobitné skupiny

Zamestnávateľ je povinný oboznamovať zamestnanca so zákazmi, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť s jeho pracovnou činnosťou. V rámci oboznamovania je nevyhnutné poskytnúť zamestnancom aj poznatky podľa osobitných predpisov, napríklad § 7 nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o požiadavkách na ochranu pred hlukom alebo vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach. Taktiež je zamestnávateľ povinný oboznamovať zamestnancov aj vedúcich zamestnancov s vlastným zoznamom prác a pracovísk zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, či mladistvým zamestnancom.

 

Školenia BOZP každé 2 roky alebo?

Zamestnávateľ, okrem oboznamovania zamestnanca pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku, oboznamujú zamestnancov aj napr. pri nástupe zamestnanca do práce po dlhodobej pracovnej neschopnosti, pri opakovanom porušovaní predpisov a zásad na zaistenie BOZP alebo pri začatí používania nových pracovných prostriedkov alebo nových chemických látok alebo materiálov.

Je možné robiť školenia BOZP pre vlastných zamestnancov?
Školenia BOZPZo zákona č. 124/2006 Z. z. vyplývajú pre zamestnávateľa v zásade tri možnosti, ako splniť povinnosť oboznamovať zamestnancov:

  • osobne,
  • prostredníctvom vlastných zamestnancov,
  • osobou, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany zdravia pri práci podľa § 27 tohto zákona.

Zamestnávateľ môže vykonávať oboznamovanie aj sám – osobne. Vstupné, opakované a iné oboznamovanie môže vykonávať svojimi vedúcimi zamestnancami alebo svojimi odbornými zamestnancami, napríklad vedúcimi jednotlivých úsekov, ktoré riadia a za činnosť ktorých zodpovedajú, autorizovaným bezpečnostným technikom, bezpečnostným technikom, revíznym technikom alebo iným odborníkom pre špecifickú oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oboznamovanie zabezpečované vlastnými zamestnancami neodporuje zákonu č. 124/2006 Z. z., keďže v zmysle § 6 ods. 8 tohto zákona úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o BOZP sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcie, pričom tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností. Vyplýva to aj zo základných povinností vedúcich zamestnancov ustanovených v § 82 Zákonníka práce, medzi ktoré patrí povinnosť vedúceho zamestnanca utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať BOZP.

Oboznamovanie musí zamestnávateľ zabezpečovať osobami, ktoré poznajú problematiku BOZP (predpisy, zásady bezpečnej práce, bezpečné pracovné postupy, existujúce nebezpečenstvá a zákazy). Preto nie je vylúčené (práve naopak), že toto oboznamovanie v príslušnom rozsahu môžu vykonávať aj odborníci na príslušné zariadenia, ak ich určí zamestnávateľ. Na oboznamovanie, ktoré zamestnávateľ vykonáva vlastnými zamestnancami, nemusí aplikovať ustanovenia vyhlášky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej len „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“).

 

Nezabudnite

Zamestnávateľ je povinný vnútorným predpisom upraviť podmienky a pravidelnosť opakovaného školenia BOZP tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie BOZP neustanovujú kratší čas. Vnútorným predpisom je potrebné upraviť tiež kto môže školenia vo firme vykonávať, akým spôsobom, ako funguje overovanie vedomostí a čo je vlastne obsahom školenia. Tiež nezabudnúť na povinnosť týkajúcu sa informovania zamestnancov a zástupcov zamestnancov (§ 11a Zákonníka práce) vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Pitný réžim na pracovisku

Pitný réžim na pracovisku

Dodržiavanie správneho pitného režimu je životne dôležité nielen pre zdravie a pohodu jednotlivca, ale aj pre optimalizáciu produktivity a vytváranie pozitívneho pracovného prostredia. Každý...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.