fbpx

Často diskutovaná otázka hlavne v administratíve je či má zamestnanec nárok na preplatenie okuliarov od zamestnávateľa a ak áno v akom rozsahu? Poďme pekne po poriadku. Čo nám hovorí zákon:

NV SR č. 276/2006 Z. z., §7 ods. 3 hovorí, ak výsledky vyšetrení podľa odsekov 1 alebo 2 preukážu, že je nevyhnutné poskytnúť zamestnancovi špeciálne korekčné prostriedky na prácu so zobrazovacou jednotkou, je zamestnávateľ povinný ich poskytnúť.

Výklad zákona V SR č. 276/2006 Z. z., §7 ods. 3

Podľa Inšpektorátu práce výraz „špeciálne korekčné pomôcky“ znamená okuliare prispôsobené na prácu so zobrazovacou jednotkou, ktoré sú považované za pracovnú pomôcku. (Napr. sklá s antireflexnou ochrannou vrstvou, UV a PC filtrom)

Zamestnávateľ uhrádza v plnom rozsahu náklady za špeciálne korekčné prostriedky – individuálne prispôsobené pre prácu zamestnanca so zobrazovacou jednotkou za týchto podmienok:

  • práca so zobrazovacou jednotkou v trvaní zrakovej pracovnej záťaže min. 4 hod. za zmenu;
  • indikáciu potreby korekcie zraku optickou pomôckou pri danej konkrétnej práci so zobrazovacou jednotkou (vzdialenosť očí od obrazovky 50 – 70 cm) – navrhne a odporučí odborný očný lekár (v záverečnom odporúčaní pre lekára pracovnej zdravotnej služby posudzujúceho zdravotnú spôsobilosť vykonávať prácu so zobrazovacou jednotkou);
  • spôsobilosť vykonávať danú konkrétnu prácu so zobrazovacou jednotkou, za podmienky použitia špeciálnych korekčných prostriedkov, určených na čítanie zo vzdialenosti 50 – 70 cm bude vyznačená v Posudku o zdravotnej spôsobilosti pri práci, vystaveného výhradne vyšetrujúcim všeobecným lekárom pracovnej zdravotnej služby alebo pracovným lekárom, ako výstup lekárskej preventívnej prehliadky, podľa osobitných predpisov;
  • zamestnávateľ má právo kontroly využívania týchto špeciálnych korekčných prostriedkov pri práci so zobrazovacou jednotkou a zamestnanec je zodpovedný za ich náležité používanie – výhradne pri danej práci, ako aj za ich ochranu.
  • korekčnú pomôcku po ukončení pracovného pomeru musí zamestnanec odovzdať nepoškodenú zamestnávateľovi

Ak nie sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky zamestnávateľ môže čiastočne prispieť na úhradu nákladov za špeciálne zrakové korekčné prostriedky jeho zamestnancov individuálne prispôsobených pre prácu zamestnanca so zobrazovacou jednotkou, po dohode so zamestnancom. Do určenia výšky príspevku by mali byť zapojení zástupcovia zamestnancov. Tieto korekčné pomôcky sú plne uznateľný daňový výdavok.

Z hore uvedeného vyplýva, že podmienky preplácania, resp. vytýčenia príspevku by mali byť určené vnútorným predpisom. Takýto predpis si môže vypracovať sám zamestnávateľ, alebo mu pomôže pracovná zdravotná služba. Do tvorby takéhoto predpisu by mali byť zapojení hlavne zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, prípadne zamestnanci priamo. Je potrebné poznamenať, že rám okuliarov nie je korekčná pomôcka a teda je na zamestnávateľovi ako si vnútorným predpisom určí výšku príspevku, či iné podmienky poskytnutia.

 

Dôvodov je viacero

Posudzovanie rizík

Nedostatky vo vybavení, usporiadaní pracoviska so zobrazovacou jednotkou alebo nainštalovaní počítača a jeho prídavných zariadení, ako aj v organizácii práce zvyšujú fyzickú a senzorickú záťaž. Okrem nepohodlia vzniká postupné poškodzovanie zdravia zamestnanca, ktoré sa môže prejaviť ochorením pohybovej sústavy, ochorením svalov, krčnej a driekovej časti chrbtice a chronickou bolesťou ramien a paží. Zamestnávateľ by mal vykonať primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na základe analýzy a hodnotenia nepriaznivých faktorov práce a pracovného prostredia, v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou. Takéto posúdenie sa vykonáva vlastnými zamestnancami – verejní zdravotníci alebo dodávateľsky – pracovnou zdravotnou službou.
Zamestnávateľ po konzultácii s pracovnou zdravotnou službou, zástupcami zamestnancov alebo samotným zamestnancom rozhodne o výbere a realizácii najvhodnejšieho opatrenia.

 

Analýza nebezpečenstiev

Zamestnávateľ zabezpečí analýzu nebezpečenstiev, ktoré sa vyskytujú pri každej práci a určí tie, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť iným spôsobom a ktoré môžu ohroziť život alebo zdravie zamestnanca pri práci s počítačom. Ide hlavne o:

Technické vybavenie

Celé zariadenie zobrazovacej jednotky má byť riadne zakrytované.
Elektrické šnúry a kabeláž má byť umiestnená tak, aby nebola zdrojom pádu pre prechádzajúce osoby, alebo nespôsobila úraz elektrickým prúdom.
Pri kúpe počítača je dobré investovať do kvalitného monitora. Čím väčšia obrazovka, tým lepšie. Najlepšia je plochá LCD s frekvenciu vyššou ako 75 Hz. Moderných monitorov sa netreba báť, majú označenie CE. Označenie low radiation znamená, že majú zabudovaný filter. Staršie obrazovky nemajú zabudovaný polarizačný filter, ktorý filtruje nežiaduce oslňujúce svetlo z obrazovky. Ak pracujete na PC dlho do noci, vyskúšajte freeware program F.LUX automaticky prispôsobujúci intenzitu jasu a teplotu farieb displeja plynulému striedaniu dňa a noci (nájdete ho na adrese www.justgetflux.com).

Záťaž zraku

Vzniká, ak nemožno nastaviť jas obrazovky, sklon obrazovky, kontrast farieb, veľkosť znakov, ak na obrazovke vznikajú zrkadlenia a odlesky, ak je nedostatočné alebo naopak prisilné osvetlenie pracovnej plochy v porovnaní s ostatným prostredím.

Práca s počítačom zvyšuje záťaž zraku a očí, najmä ak je vykonávaná bez prestávok. Nevhodné umiestnenie obrazovky, držiaka dokumentov a klávesnice zaťažuje zrak sústavným zaostrovaním zraku a neustálym striedaním pohľadu na znaky na obrazovke, na klávesnici, prípadne aj na opisovaný dokument.

Prvým signálom preťaženia zraku a centrálneho nervového systému je nadmerná únava očí. Prejavuje sa štípaním, pálením, slzením, začervenaním a svrbivým pocitom očí, citlivosťou na svetlo, bolesťou hlavy a pocitom suchosti v oku. S pribúdajúcim vekom väčšina ľudí potrebuje okuliare a to najmä, ak pracuje s počítačom. Bežné
dioptrické okuliare neprispôsobené na prácu s počítačom záťaž zraku zvyšujú.

 

Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Analyzovať pracovné podmienky zamestnancov pracujúcich so zobrazovacou jednotkou a hodnotiť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na základe analýzy a hodnotenia podľa bodu vyššie so zohľadnením spolu pôsobiacich alebo kombinovaných účinkov škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia povinný:

  • vykonať primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na pracovisku
  • zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu (lekársky posudok) pred zaradením na prácu so zobrazovacími jednotkami, v pravidelných časových intervaloch podľa osobitného predpisu (§19 ods. 3 a 4 zákona č. 126/2006 Z. z.) – odporúča sa každé 3 roky
  • v prípade zrakových ťažkostí, ktoré môže spôsobiť práca so zobrazovacou jednotkou, ak je na základe výsledkov vyšetrenia očí a zraku potrebné, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancovi kompletné oftalmologické vyšetrenie
  • ak výsledky vyšetrenia preukážu, že je nevyhnutné poskytnúť zamestnancovi špeciálne korekčné prostriedky pre prácu so zobrazovacou jednotkou, je zamestnávateľ povinný ich poskytnúť
  • ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti v súvislosti so zobrazovacou jednotkou, zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi odborné vyšetrenie podporného, pohybového a nervového systému

 

Aktualizácia článku k 01.03.2024

 

Aktualizácia je vykonaná v zmysle rozsudku súdneho dvora EÚ v Luxemburgu C-392/21 z 22. decembra 2022, kde je uvedené nasledovné:

Osobitné korekčné prostriedky v zmysle tohto ustanovenia zahŕňajú dioptrické okuliare, ktoré majú konkrétne slúžiť na nápravu a prevenciu porúch zraku v súvislosti s prácou zahŕňajúcou zariadenia vybavené obrazovkou. Okrem toho sa tieto „osobitné korekčné prostriedky“ neobmedzujú len na prostriedky používané výlučne v rámci povolania. Povinnosť poskytnúť dotknutým pracovníkom osobitné korekčné prostriedky, stanovená v tomto ustanovení, ktorú má zamestnávateľ, môže byť splnená buď priamym dodaním uvedeného prostriedku zo strany zamestnávateľa, alebo náhradou nevyhnutných nákladov vynaložených pracovníkom, ale nie vyplatením všeobecného mzdového príplatku pracovníkovi.

Podmienky, za ktorých si zamestnanci môžu žiadať o preplatenie dioptrických okuliarov u nás určuje zamestnávateľ. V prípade preplácania nákladov a zaobstaraním si samotného prostriedku zo strany zamestnanca, by malo byť v záujme zamestnávateľa upraviť si tento postup interným predpisom. S vypracovaním takéhoto interného predpisu Vám pomôže pracovná zdravotná služba, ktorá má odborné a legislatívne znalosti na ktoré je potrebné interný predpis odkazovať.

 

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Pitný réžim na pracovisku

Pitný réžim na pracovisku

Dodržiavanie správneho pitného režimu je životne dôležité nielen pre zdravie a pohodu jednotlivca, ale aj pre optimalizáciu produktivity a vytváranie pozitívneho pracovného prostredia. Každý...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.