fbpx

Nakoľko sa nás klienti často dotazujú čo to je posudok o riziku hlavne v súvislosti s elektronickým hlásením kategórie 2 pripravili sme pre vás stručný prehľad.

Posudok o riziku je dokument, ktorý môže spracovať iba odborne spôsobilá osoba – verejný zdravotník prípadne pracovný lekár, najčastejšie však pracovná zdravotná služba (PZS). Tento dokument hovorí o tom, do ktorej kategórie rizika sú zaradení vaši zamestnanci. Posudok o riziku musí byť spracovaný osobitne pre každé riziko, ktoré je na pracovisku identifikované pracovnou zdravotnou službou.

 

Aké riziká vyplývajúce z práce poznáme a niektoré príklady:

 • Hluk – píla, cirkulárka, brúska a iné technologické zariadenia
 • Chemický faktor – akákoľvek aj bežne dostupná chémia, ktorá má na balení piktogram
 • Karcinogénny a mutagénny faktor – perchlóretylén v práčovniach, spracovanie dreva (buk, dub)
 • Biologický faktor – práca v sociálnych zariadeniach, práca vonku v prírode, ČOVky
 • Fyzická záťaž pri práci – akákoľvek manipulácia s bremenami nad 5kg, zvýšená fyzická námaha
 • Psychická pracovná záťaž – administratívna práca, práca na odlúčených pracoviskách
 • Vibrácie – ručné náradie, vodiči poľnohospodárskych či stavebných strojov
 • Záťaž teplom – pekárne a prevádzky s technologicky zvýšenou teplotou
 • Záťaž chladom – práca vo vonkajšom prostredí v zime, chladiarne, mraziarne
 • Ionizujúce žiarenie – röntgenové pracoviská, jadrové elektrárne
 • Elektromagnetické pole – vysielače, vysokofrekvenčný ohrev
 • Ultrafialové žiarenie – UV lampy napr. v stomatológií, zváranie elektrickým oblúkom
 • Infračervené žiarenie – pri spektroskopii, pri používaní IR žiaričov, sauny
 • Laserové žiarenie – práca so zdrojmi laserového žiarenia, súčasti technologických celkov
 • Zvýšený tlak vzduchu – hyperbarické komory, potápači

 

Priebeh hodnotenia rizík

Na to aby mohli byť identifikované všetky riziká na pracovisku zamestnávateľa je potrebné, aby pracovná zdravotná služba urobila vstupný audit. Na základe neho vie skúsený zdravotník predpokladať o ktorú kategóriu rizika sa jedná. V 1. a 2. kategórií sa predpokladá iba mierne riziko/záťaž zamestnancov, kdežto v 3. a 4. kategórií zamestnanci musia byť pred vplyvom rizík chránení rôznymi spôsobmi. Legislatíva hovorí, že každé jedno riziko z hore uvedených musí byť posúdené. Inými slovami na každé riziko potrebujete mať vypracovaný posudok o riziku. V posudku o riziku, PZS určí konkrétnu kategóriu práce presne podľa postupov určených legislatívou. V niektorých prípadoch je potrebné vykonať merania alebo objektivizáciu faktorov pracovného prostredia osobou s akreditáciou alebo odbornou spôsobilosťou.

Na základe výsledkov meraní sa porovnajú namerané hodnoty s legislatívne stanovenými limitmi. Tým sa zistí výsledná kategória, do ktorej budú zamestnanci zaradení. Po posúdení všetkých rizík na pracovisku PZS pripraví dokument Kategorizácia prác, kde budú uvedené všetky riziká a kategórie práce ktorým sú zamestnanci vystavení. Kategorizácia prác je aj podkladom ku elektronickému hláseniu, ktoré je povinné od roku 2019.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Povinnosť podnikateľov a právnických osôb Povinnosťou všetkých podnikateľov a právnických osôb je mať uvedenie priestorov do prevádzky pre priestory kde zamestnanci vykonávajú činnosť, alebo kde sa...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.