čo je PZS?

PSZ poskytuje služby zamestnávateľom v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Je to vo forme prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov, podpory zdravia so zameraním sa na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť zamestnancov. Pracovná zdravotná služba zabezpečuje dohľad nad pracovnými podmienkami, nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou a odborné poradenstvo.

 Na koho sa PZS vzťahuje?

Od roku 2014 je PZS na Slovenku opäť povinná a vzťahuje sa na každého zamestnávateľa, bez rozdielu, či zamestnáva ľudí na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť tieto služby i v prípade, že zamestnáva iba jedného zamestnanca. Treba myslieť na to, že PZS je nutná aj keď zamestnávateľ nemá prevádzku, prípadne zamestnanci pracujú z domu.

 

Po zjednodušeniach v roku 2017 v kategóriách práce 1 a 2 sa zmenili povinnosti zamestnávateľa. V prípade práce v 1. kategórií, zamestnávateľ potrebuje PZS iba jednorazovo, najčastejšie pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru. Toto je ale potrebné zopakovať, ak zamestnanec zmení profesiu alebo sa zmení prevádzka, prípadne sa robia zásadné úpravy na prevádzke. V prípade 2. kategórie je nutné vykonať audit každých minimálne 24 mesiacov a pri kategóriách 3. a 4. je stanovený jeden rok.

 V rámci PZS vám ponúkame tieto dodatočné služby:

Kategorizácia práce podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z

Podľa charakteru faktorov, pracovného prostredia, v ktorom sa pracovníci nachádzajú a priamo ovplyvňuje ich zdravie, hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu, sa práce rozdeľujú do štyroch kategórii:

1. Kategória

Do prvej kategórie patria práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce alebo miera zdravotného rizika je akceptovateľná. Sem patria nenáročné práce, ako je predaj tovaru na predajni v ideálnych podmienkach.

2. Kategória

Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Zaraďujeme sem prácu v kancelárii, kde môže byť zvýšená záťaž v podobe stresu, práce vyžadujúce fyzickú aktivitu (napr. prenášanie bremien), dlhodobé sedenie a ďalšie.

3. Kategória

Do tretej kategórie sa zaraďujú práce s vysokou mierou zdravotného rizika z vystavenia sa faktorom práce a pracovného prostredia. Pri týchto druhoch práce sú už potrebné opatrenia na zníženie rizík a použitie osobných ochranných prostriedkov.

4. Kategória

Sem spadajú práce s veľmi vysokou mierou zdravotného rizika z vystavenia pracovníkov faktorom práce a pracovného prostredia. Tieto riziká nie je možné znížiť opatreniami a je potrebné použiť osobitné ochranné prostriedky.

 

Kto môže poskytovať PSZ?

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovnú zdravotnú službu všetkým svojim zamestnancom, vo všetkých odvetviach, sektoroch (súkromný, štátny, verejný) i podnikoch a organizáciách. Platí to aj pre samostatne zárobkovo činné osoby. Môže zvoliť dva spôsoby:

 • vlastnými zamestnancami:  zamestnávateľ musí zaobstarať lekára so špecializáciou vo všeobecnom lekárstve, v odbore klinické pracovné lekárstvo alebo verejného zdravotníka podľa kategórie rizika do ktorého spadá.
 • prostredníctvom špecializovanej firmy: zamestnávateľ si musí overiť, či je firma oprávnená vykonávať PZS Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave. Oficiálny zoznam poskytovateľov služieb je uvedený na stránke Úradu v sekcii Informácie.

 

Patríme do zoznamu oprávnených firiem pre PZS

Spoločnosť Hygis Services, patriaca do zoznamu oprávnených firiem, zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. alebo 2. kategórie. Ide hlavne o dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov a zabezpečenie vstupných a periodických lekárskych prehliadok. Jej cieľom je:

 • poskytovať ucelený komplex služieb na podporu a ochranu zdravia zamestnancov
 • znižovať zamestnávateľom z dlhodobého hľadiska náklady
 • zvyšovať efektivitu práce ich zamestnancov
 • zlepšiť celkovú spokojnosť zamestnancov

Poskytujeme nasledovné služby:

 • Vypracovanie základnej dokumentácie PZS
 • Vstupný audit pracoviska
 • Vypracovanie kategorizácie prác
 • Vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov
 • Vypracovanie záznamu o posúdení rizika raz za 24 mesiacov
 • Zabezpečenie certifikovaných meraní (hluk, chémia, vibrácie a iné…)
 • Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok
 • Preradenie zamestnancov na inú pracovnú pozíciu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti
 • Zastupovanie klientov v interakcií s úradmi verejného zdravotníctva či inšpektorátmi práce
 • Uvedenie priestorov do prevádzky a vypracovanie žiadosti na príslušný RÚVZ
 • Vyšetrovanie havárií na prevádzke a posúdenie vhodnosti práce zamestnancov po havárií certifikovanými meraniami prostredia
 • Vypracovanie pandemického plánu alebo smernice pre COVID-19

Sledujte nás na sociálnych sieťach a neunikne vám žiadna novinka

MÁTE ZÁUJEM O PZS?

Vyplňte formulár a vyžiadajte si cenovú ponuku

Počet zamestnancov firmy*

Mali ste predtým PZS?*

4 + 12 =