fbpx

Revízia tlakových zariadení

Tlakové zariadenia sú zariadenia, ktoré sú pod tlakom. Môže ísť o kotly, kompresory, chladiace zariadenia, plynové zariadenia a ďalšie. Tlakové zariadenia môžu byť nebezpečné, ak nie sú správne používané a udržiavané. Preto je dôležité, aby boli pravidelne kontrolované a revidované.

Revízia tlakových zariadení je proces kontroly a posudzovania stavu tlakového zariadenia, aby sa zabezpečilo, že je v dobrom stave a spĺňa bezpečnostné požiadavky. Revízia by mala byť vykonávaná kvalifikovaným revíznym technikom.

Čo by mala zahŕňať revízia tlakových zariadení?

 1. Vizuálna kontrola tlakového zariadenia. Revízny technik by mal skontrolovať stav tlakového zariadenia, či nie sú viditeľné žiadne poškodenia, ako sú praskliny, korózia, deformácie a iné.
 2. Kontrola tlakovej nádoby. Revízny technik by mal skontrolovať tlakovú nádobu, či nemá žiadne poškodenia, ako sú praskliny, korózia, deformácie a iné.
 3. Kontrola ventilov. Revízny technik by mal skontrolovať ventily, či správne fungujú a či nie sú poškodené.
 4. Kontrola tesnení. Revízny technik by mal skontrolovať tesnenia, či sú v dobrom stave a či nepúšťajú.
 5. Kontrola bezpečnostných zariadení. Revízny technik by mal skontrolovať bezpečnostné zariadenia, či správne fungujú a či nie sú poškodené.

Ak revízny technik zistí akékoľvek nedostatky, musí ich vyznačiť v revíznom protokole. Zodpovedná osoba musí nedostatky odstrániť a tlakové zariadenie nesmie byť používané, kým nedostatky nie sú odstránené.

Revízia tlakových zariadení by sa mala vykonávať pravidelne, v intervaloch stanovených výrobcom alebo inými predpismi.

Tu je niekoľko tipov, ako zabezpečiť, aby bola revízia tlakových zariadení efektívna:

 • Vyberte si kvalifikovaného revízneho technika od nás z Hygis
 • Revízia by sa mala vykonávať pravidelne.
 • Revízny technik by mal skontrolovať všetky dôležité prvky tlakového zariadenia.
 • Revízny technik by mal vyznačiť všetky nedostatky v revíznom protokole.
 • Zodpovedná osoba by mala nedostatky odstrániť.
 • Revízia tlakových zariadení je dôležitým krokom k zabezpečeniu bezpečnosti práce. Dodržiavaním týchto tipov môžete pomôcť predchádzať nehodám a úrazom.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby boli tlakové zariadenia pravidelne kontrolované a revidované. Zamestnávateľ je tiež povinný zabezpečiť, aby boli zamestnanci, ktorí pracujú s tlakovými zariadeniami, riadne vyškolení.

Zamestnávateľ je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností zabezpečiť kontrolu a revíziu tlakových zariadení.