fbpx

 čo je opp?

Preventívnou a pravidelnou protipožiarnou kontrolou znížime možnosť požiaru, ohrozenia zamestnancov a predídeme týmto nákladom spojenými so škodami. Kvalitná ochrana pred požiarom rovnako zníži aj riziko pokút a legislatívnych problémov voči firme resp. prevádzkovateľov budov.

Pre zabránenie možných požiarnych ohrození je ochrana pred požiarmi (OPP) kĺúčová a je potrebné k nej pristupovať čo najskôr a zodpovedne.  Sme partnerom pripraveným pracovať flexibilne podľa špecifických požiadaviek a maximálne odbúrať vaše starosti so zabezpečením OPP, aby ste sa mohli venovať vašemu podnikaniu.

Ochrana pred požiarmi (OPP) je určite jeden z najdôležitejších bezpečnostných faktorov, ktorý by mal byť vo firme prehodnotený. Jej podcenením môžu vzniknúť skutočne veľké škody, a to nie len na majetku, ale najmä na životoch. Pravidelnou protipožiarnou kontrolou je možné objaviť rizikové miesta a faktory vo firme, eliminovať riziká, ktoré z týchto nebezpečenstiev vyplývajú, a najmä predísť ohrozeniu zamestnancov a nákladom, ktoré by mohli vzniknúť v prípade zanedbania požiarnych opatrení. Kvalitná ochrana pred požiarom rovnako zníži aj riziko pokút a legislatívnych problémov voči firme resp. prevádzkovateľov budov.

Zamestnanci sa budú na svojom pracovisku cítiť lepšie a bezpečnejšie s vedomím, že vedenie firmy venuje tejto problematike pozornosť. Na druhej strane, je tiež dôležité zamestnancom vysvetliť ako požiaru na pracovisku predchádzať, čo robiť v jeho prípade, a čo určite nerobiť. V problematike OPP je mnoho dôležitých prvkov, ktorým je potrebné venovať pozornosť a jasne ich zadefinovať. Dôležitým krokom je zavedenie systému ochrany pred požiarmi a vypracovanie potrebnej dokumentácie. Táto dokumentácia pozostáva z PIK, evakuačných plánov, požiarnych poplachových smerníc a i. Ďalšia potrebná dokumentácia je o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby.

Ako sme uviedli vyššie, je nutné poskytnúť zamestnancom informáciu o dôležitosti OPP a preto je prínosné organizovať v rámci firmy pravidelné školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi.

Každé pracovisko by malo byť označené podľa legislatívnych zásad požiarnej ochrany. Význam má tiež pravidelná organizácia cvičných požiarnych poplachov, vďaka ktorej získajú zamestnanci dobrý tréning pre krízový prípad požiaru. Dôležitou súčasťou OPP sú aj revízie požiarno-technických zariadení, ako sú hasiace prístroje, hydranty a iné, aby ste mali skutočne istotu, že v prípade požiaru je vaše pracovné prostredie dobre vybavené.

Pre zabránenie možných požiarnych ohrození je ochrana pred požiarmi (OPP) kľúčová a je potrebné k nej pristupovať včasne a zodpovedne. Sme partnerom pripraveným pracovať flexibilne podľa špecifických požiadaviek a maximálne odbúrať vaše starosti so zabezpečením OPP, aby ste sa mohli venovať vášmu podnikaniu. Zabezpečujeme všetky vyššie uvedené činnosti.

Okrem nich pre vás vieme vypracovať požiarne projekty podľa vašich prianí, zabezpečiť kreslenie grafických evakuačných plánov a tiež poskytujeme zameranie a zakreslenie objektu do .dwg. V prípade potreby môžeme zastupovať klienta pri kontrole štátnych orgánov. K tejto problematike poskytujeme aj odborné poradenstvo.

Každý pracovník, vedúci, riaditeľ a skrátka všetci, kto sa nachádzajú na pracovisku, by si mali byť vedomí, ako postupovať v prípade požiarov. Preto organizujeme aj školenia na túto tému.

V rámci zabezpečenia OPP ponúkame:

 • Zavedenie systému ochrany pred požiarmi
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie (PIK, Evakuačné plány, Požiarne poplachové smernice a iné)
 • Pravidelné školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
 • Revízie požiarnotechnických zariadení – hasiace prístroje, hydranty…
 • Označenie pracoviska podľa legislatívnych zásad požiarnej ochrany
 • Vypracovanie požiarných projektov
 • Zameranie a zakreslenie objektu do .dwg
 • Kreslenie grafických evakuačných plánov
 • Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charekteristike užívanej stavby
 • Odborné poradenstvo pre klienta
 • Zastupovanie klienta v prípade kontroly štátnych orgánov
 • Organizácia cvičných požiarnych poplachov

Školenia v oblasti OPP

 • Školenie zamestnancov
 • Školenie vedúcich zamestnancov
 • Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • Odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • Školenie dodávateľských zamestnancov na Vašom pracovisku

Sledujte nás na sociálnych sieťach a neunikne vám žiadna novinka

MÁTE ZÁUJEM O SLUŽBY OPP?

Vyplňte formulár a vyžiadajte si cenovú ponuku 

Počet zamestnancov firmy*

9 + 12 =