fbpx

Požiarny projekt

Vypracujeme projekt požiarnej ochrany ku kolaudačnému konaniu, územnému konaniu či zmene účelu využitia stavby. Využite skúsenosti našich dlhoročných špecialistov požiarnej ochrany.

Podľa § 4 písm. k) a § 14 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a fyzická osoba povinná zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona sú tieto osoby povinné zabezpečiť prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb.

Aké podklady potrebujete?

Na to, aby sme spoľahlivo a rýchlo vedeli vypracovať projekt požiarnej ochrany budeme potrebovať:

  • Elektronické podklady ku stavbe (.dwg súbor),
  • alebo pôvodný projekt požiarnej ochrany,
  • alebo projektovú dokumentáciu v papierovej forme.
  • Pokiaľ nič z uvedeného nemáte, nezúfajte. Vieme Vám zabezpečiť kompletné zmeranie a zakreslenie objektu do projektu.
  • V prípade, že bude potrebné doplniť informácie, zabezpečíme obhliadku našim špecialistom.

Prečo potrebujem projekt požiarnej ochrany a na čo je dobrý?

Projekt požiarnej ochrany je nutné mať vyhotovený v prvom rade preto, aby na základe neho bolo možné dodržať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby. V druhom rade je to aj preto, aby ste sa vyhli pokute v prípade protipožiarnej kontroly štátneho požiarneho dozoru. Na základe spracovaného projektu požiarnej ochrany sa vykonávajú aj činnosti ochrany pred požiarmi.