fbpx

Revízia požiarno-technických zariadení

Zrevidujeme funkčnosť požiarno-technických zariadení ako hasiace prístroje, hydranty a ďalšie.

Kontroly, revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Kontroly hydrantov sa vykonávajú zmysle vyhlášky MVSR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, vrátane tlakových skúšok hadíc.

 

Lehoty pre pravidelné kontroly sú v zmysle legislatívy nasledovné:

Prenosný hasiaci prístroj – najmenej raz za 24 mesiacov (vzhľadom na vplyv prostredia môže byť v technickej dokumentácii určená kratšia lehota, obvykle 12 mesiacov)

Pojazdný hasiaci prístrojnajmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj CO2 a 24 mesiacov ostatné prístroje

Hydrant – najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu

Činnosti v rámci kontroly hasiaceho prístroja:

 • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 • kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 • meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 • umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
Činnosti v rámci kontroly hydrantu:
 • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
 • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
 • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
 • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
 • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
 • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
 • množstvo vody v nádrži.