fbpx

Často kladené otázky (FAQ)

Prečo by som mal mať zabezpečené BOZP, OPP a PZS ?

Hlavné riziko pre podnikateľov je pracovný úraz, požiar alebo choroba z práce. Ak sa niečo stane, ihneď to štátne inštitúcie vyšetrujú a ak podnikatelia nemajú splnené zákonné povinnosti, hrozí im trestnoprávna zodpovednosť. Pokuty sa pohybujú do výšky 33 000 €.

Kedy sa ma týka aj zabezpečenie požiarnej ochrany objektu?

  • Ak nepoužívate okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty alebo iné priestory, ktoré máte vo vlastníctve alebo v užívaní.
  • Zamestnávate viac ako piatich zamestnancov v objekte.
  • Vykonávate činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo máte miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Ak nespĺňate ani jednu z uvedených skutočností stačí zabezpečiť iba školenie požiarnej ochrany pre všetkých zamestnancov a ľudí, ktorí sa s Vaším vedomím zdržujú vo vašej prevádzke.

Zamestnanci absolvovali školenia v minulom zamestnaní. Platí im školenie aj u mňa?

Nie, všetci noví zamestnanci musia školenia na novom pracovisku absolvovať opätovne. Školenia a práva, povinnosti a zodpovednosť z toho plynúce sa viažu na súčasného zamestnávateľa a nie na predchádzajúceho.

Ako často je potrebné BOZP školenia opakovať?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenie pre každého zamestnanca, či brigádnika hneď pri nástupe do zamestnania. A periodicky ho musí opakovať raz za dva roky. V niektorých prípadoch, ako je oboznamovanie sa s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je potrebné preškoliť zamestnanca raz za 12 mesiacov.

Musím hradiť zamestnancom lekárske prehliadky?

V prípade ak zamestnanec pracuje napr. s počítačom, vykonáva nočnú prácu, prácu vo výškach alebo s bremenami je potrebné, aby absolvoval lekársku prehliadku pred nástupom do zamestnania. Rozsah prehliadky určí pracovná zdravotná služba. Dôležité je, aby lekársky posudok spĺňal predpísané náležitosti, inak je neplatný.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť lekárske prehliadky na svoje náklady.

Svojich zamestnancov pravidelne školím ja sám, vždy im hovorím čo a ako majú robiť. Postačuje to?

Školenie takýmto spôsobom nepostačuje. V prípade kontroly je potrebné preukázať z akých oblastí bol váš zamestnanec preškolený. Rozsah vie určiť so 100 %-nou istotou Váš bezpečnostný a požiarny technik.

Koľko hasiacich prístrojov musí mať podnikateľ na prevádzke?

Počet a druh hasiacich prístrojov je rôzny od charakteru prevádzky. Pokiaľ nemáte inštalované zariadenia na zdolávanie požiarov, informujte svojho požiarneho technika. Každý rok vznikne na Slovensku okolo 10 000 požiarov, takže stojí za to byť pripravený a uchrániť tak svoje podnikanie.

Hygienické minimum – Kto ho musí mať? Ako sa vybavuje? Kto je kontrolný orgán? Komu hrozí pokuta?

Odbornú spôsobilosť musia mať napríklad pracovníci a zamestnanci v reštauráciách, kaviarňach, baroch, výrobniach potravín, obchodoch s potravinami, v masážnych salónoch a pod. To znamená všade tam, kde vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť (Pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia.)

Kontrolu vykonávajú Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Pokuta za nedodržanie zákonných povinností hrozí tak zamestnancovi, ako aj zamestnávateľovi.

Kto musí mať podľa zákona zabezpečené BOZP, OPP a PZS?

Každá spoločnosť, ktorá má čo i len jedného zamestnanca, musí mať zmluvný vzťah s bezpečnostnotechnickou službou (bezpečnostný technik) a zabezpečiť tiež požiadavky na požiarnu ochranu prostredníctvom technika požiarnej ochrany a pracovnú zdravotnú službu spolu s lekárskymi prehliadkami.

Zákonné školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany ako aj lekársku prehliadku musia mať absolvované všetci zamestnanci, pracovníci na dohodu a aj brigádnici najneskôr v deň ich nástupu.

Mám zamestnancov len na dohodu. Týka sa ma to?

Zákonné školenia v oblasti BOZP a OPP sa týkajú všetkých zamestnancov, či už pracujú na trvalý pracovný pomer, skrátený alebo na dohodu.

Sme v prenajatých priestoroch, týkajú sa aj mňa povinnosti v oblasti zabezpečenia ochrany pred požiarmi a školení ?

Akonáhle spĺňate aspoň jeden bod z otázky vyššie, ste povinný zabezpečiť požiarnu ochranu Vašej prevádzky. V cene nájmu väčšinou nie sú zahrnuté služby BOZP a OPP. Prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za pracoviská nájomcov. Nájomcovia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP, OPP a PZS a zároveň musia mať dokumentáciu a certifikáty vystavené na vlastné IČO. Podnikanie v prenajatých priestoroch zamestnávateľa nezbavuje žiadnej z povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Prečo musím mať aj Pracovnú zdravotnú službu?

PZS hodnotí pracovné podmienky a ich dopad na zdravie zamestnancov. Ak mám zabezpečené vhodné podmienky pre zamestnancov rastie ich produktivita a tým aj zisk. Tiež sa vyhnem pokutám hroziacim v prípade kontroly.

Päť rokov som nemal žiadnu kontrolu, kontroluje to niekto?

Na dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dohliadajú Inšpektoráty práce. Nad požiarnou ochranou zase Hasičský a záchranný zbor. Hygienu kontrolujú Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Pravidelne, nezávisle od seba, vykonávajú tzv. neohlásené kontroly. Pokuty za nedodržanie zákonných povinností sa pohybujú od 500 eur do 100 000 eur. Štátne orgány dozoru majú povinnosť vyplývajúcu zo zákona kontrolovať zamestnávateľov za účelom prevencie v predmetných oblastiach.

Najbežnejšie pokuty:

Absencia zákonného školenia                           1 200 eur

Neaktuálna dokumentácia                                   600 eur

Chýbajúca obhliadka                                             800 eur

Chýbajúci požiarny poplach                                 700 eur

Chýbajúce revízie el. spotrebičov                     1 500 eur

V prípade, že sa stane vážny pracovný úraz, prípadne smrť zamestnanca, kontrole sa určite nevyhnete. Ak firma nemá splnené všetky zákonné povinnosti, majiteľom hrozí až trestnoprávna zodpovednosť a pokuta 33 000 €.

Najprísnejšie kontroly sú v prípade prešetrovania pracovného úrazu, požiaru či choroby z povolania.

Doteraz som nemal zabezpečenú BOZP, OPP a PZS, prečo by som si to mal vybaviť teraz ?

Povinnosti BOZP, OPP a PZS sú základnými požiadavkami na výkon každej pracovnej činnosti. Sú ukotvené v Ústave Slovenskej republiky, v článku 36 a ich nedodržanie býva tvrdo trestané. Za nedodržanie predpisov BOZP , OPP a PZS sa môžete z nedbanlivosti ocitnúť vo väzení.

Mám poistené priestory pre prípad požiaru. Potrebujem aj OPP?

V prípade, ak máte poistené priestory a nedodržiavate zásady ochrany pred požiarmi, poisťovňa vám poistné plnenie nevyplatí. Poistné si v tom prípade platíte zbytočne.