fbpx

Revízia zdvíhacích zariadení

Revízia zdvíhacích zariadení je dôležitou súčasťou bezpečnosti práce BOZP. Zdvíhacie zariadenia sú potenciálne nebezpečné a je dôležité, aby boli pravidelne kontrolované, aby sa predišlo nehodám.

Revízia zdvíhacích zariadení by mala byť vykonávaná kvalifikovaným revíznym technikom. Revízny technik by mal skontrolovať nasledujúce:

 • Stav konštrukcie zdvíhacieho zariadenia
 • Stav mechanizmov zdvíhacieho zariadenia
 • Stav brzdového systému zdvíhacieho zariadenia
 • Stav lana alebo reťaze zdvíhacieho zariadenia
 • Stav bezpečnostných zariadení zdvíhacieho zariadenia
 • Revízny technik by mal tiež skontrolovať, či je zdvíhacie zariadenie správne používané a či sú zamestnanci, ktorí ho používajú, riadne vyškolení.

Ak revízny technik zistí akékoľvek nedostatky, musí ich vyznačiť v revíznom protokole. Zodpovedná osoba musí nedostatky odstrániť a zdvíhacie zariadenie nesmie byť používané, kým nedostatky nie sú odstránené.

Revízia zdvíhacích zariadení by sa mala vykonávať pravidelne, v intervaloch stanovených výrobcom alebo inými predpismi.

Ako zabezpečiť, aby bola revízia zdvíhacích zariadení efektívna?

 • Vyberte si kvalifikovaného revízneho technika od nás z Hygis
 • Revízia by sa mala vykonávať pravidelne.
 • Revízny technik by mal skontrolovať všetky dôležité prvky zdvíhacieho zariadenia.
 • Revízny technik by mal vyznačiť všetky nedostatky v revíznom protokole.
 • Zodpovedná osoba by mala nedostatky odstrániť.

Revízia zdvíhacích zariadení je dôležitým krokom k zabezpečeniu bezpečnosti práce. Dodržiavaním týchto tipov môžete pomôcť predchádzať nehodám a úrazom.