fbpx

Vedenie dokumentácie BOZP

Dokumentácia BOZP je súbor dokumentov, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je povinná pre zamestnávateľa, bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie. Dokumentácia BOZP má za cieľ predchádzať pracovným úrazom, chorobám z povolania a iným rizikám súvisiacim s prácou.

Dokumentácia BOZP by mala byť pravidelne aktualizovaná, aby odrážala aktuálne podmienky na pracovisku. Mala by byť prístupná všetkým zamestnancom a mala by byť v ich rodnom jazyku.

Čo by mala dokumentácia BOZP obsahovať?

  • Základné informácie o zamestnávateľovi: názov, sídlo, IČO, DIČ, kontaktné údaje
  • Základné informácie o pracovisku: adresa, popis priestorov, strojov a zariadení, druhy vykonávaných prác
  • Posúdenie rizík: identifikácia a hodnotenie rizík na pracovisku
  • Opatrenia na predchádzanie rizík: opatrenia na zníženie rizík na pracovisku
  • Povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov: povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti BOZP
  • Záznamy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: záznamy o pracovných úrazoch, chorobách z povolania, iných rizikách, opatreniach na predchádzanie rizikám, školení zamestnancov

Dokumentácia BOZP je dôležitým nástrojom pre prevenciu pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných rizík súvisiacich s prácou. Zamestnávateľ by sa mal o dokumentáciu BOZP starať a pravidelne ju aktualizovať, aby zabezpečil bezpečnosť a zdravie svojich zamestnancov.