Uvedenie priestorov do prevádzky

Zabezpečíme podanie žiadosti na RÚVZ a všetku potrebnú dokumentáciu.