fbpx

Uvedenie priestorov do prevádzky 2024

Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva? Zabezpečíme podanie žiadosti na RÚVZ a všetku potrebnú dokumentáciu

Aké máte povinnosti voči RÚVZ pri otváraní/zmene prevádzky?

Od roku 2020 sa zmenili podmienky pre väčšinu prevádzok a zjednodušilo sa otvorenie prevádzky alebo zmena prevádzky voči RÚVZ. Tento krok výrazne prispel k odbúraniu byrokracie pre podnikateľov, avšak netreba zabudnúť, že stále sú určité povinnosti, ktoré voči úradu máme. Aké sú teda Vaše povinnosti? V prvom rade veľmi záleží na konkrétnom type prevádzky – vykonávaných činností.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdravotníctve hovorí v §13, ods. 4, že RÚVZ rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. V rámci toho schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu. 

Následne v §52, ods. 1, pís. b) sú uvedené výnimky z tejto povinnosti:

1. priestory, na ktoré bolo už vydané rozhodnutie, pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,

2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,

3. telovýchovno – športové zariadenia,

4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,

5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,

6. administratívne priestory,

7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,

V globále to znamená, že ak nie je vaša budúca prevádzka medzi výnimkami, je stále potrebné požiadať RÚVZ o uvedenie priestorov do prevádzky. Ak sa nachádza medzi výnimkami postačuje ak zašlete RÚVZ oznámenie o začatí prevádzkovania, ktoré je potrebné doplniť o potrebné prílohy v zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z.

Aký je rozdiel medzi uvedením priestorov do prevádzky a oznámením o začatí prevádzky?

Hlavné rozdiely sú v prehľadnej tabuľke:

 

UVEDENIE PRIESTOROV DO PREVÁDZKY OZNÁMENIE O ZAČATÍ PREVÁDZKY
50€ kolok Bezplatne
Nutná obhliadka zamestnancom RÚVZ Obhliadka sa zväčša nerealizuje
Potrebné čakať na vydanie rozhodnutia úradom Po oznámení môžete ihneď prevádzkovať
Úrad môže požadovať doplnenie ďalšej potrebnej dokumentácie Úrad niektorú dokumentáciu nepožaduje
Je potrebné mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu Je potrebné mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu

Akých zmien sa týka opätovná žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky?

Pri zmenách prevádzky je potrebné opätovne podať žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky alebo oznámiť začatie prevádzkovania (ak spadáte pod výnimky) ak sa jedná o:

  • zmena prevádzkovateľa (iné IČO)
  • zmena charakteru prevádzky (napr. z kaderníctva urobíte solárium)
  • rozšírenie poskytovaných služieb alebo tovarov (máte novinový stánok a chcete predávať aj snacky a nápoje, alebo máte predajňu bicyklov a začnete robiť aj servis)
  • zásadná zmena technológie alebo zavedenie novej technológie (napr. vymieňate vzduchotechniku, dopĺňate novú výrobnú linku a pod.)
  • ak začne v už schválených priestoroch vykonávať inú podnikateľskú činnosť aj ďalší subjekt
  • ak sa robia na prevádzke dispozičné zmeny alebo sa prevádzka rozširuje o ďalšie priestory
  • v prípade ak ide o ambulanciu/zdravotnícke zariadenie je potrebné žiadať o uvedenie priestorov do prevádzky aj keď sa žiadna zmena nerealizuje

 

Dôležité dokumenty a odkazy k téme

Vzor žiadosti - Uvedenie priestorov do prevádzky

Vzor - Oznámenie o začatí prevádzkovania

Schéma postupu RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky

Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky

Čo vieme zabezpečiť v rámci otvárania novej prevádzky?

Hygis.sk je váš partner pre vypracovanie PZS, BOZP a OPP dokumentácie na mieru podľa vašich požiadaviek.

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

NAPÍŠTE NÁM VAŠU POŽIADAVKU CEZ FORMULÁR

 

.

11 + 13 =

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.