fbpx

V dnešnej dobe je práca s elektrickými zariadeniami neoddeliteľnou súčasťou mnohých odvetví priemyslu aj domáceho prostredia. Napriek ich neoceniteľným prínosom je však dôležité venovať náležitú pozornosť bezpečnosti pri manipulácii s nimi. Elektrické nebezpečenstvá a riziká sú skutočné a ich ignorovanie môže mať vážne následky nielen pre samotného pracovníka, ale aj pre jeho okolie.

Dôležitosť bezpečnosti pri práci s elektrickými zariadeniami

Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami je kľúčová pre prevenciu úrazov a nehôd. Tento článok sa zameriava na dôležitosť bezpečnosti a poskytuje základné usmernenia, ako minimalizovať riziká spojené s touto činnosťou. Zároveň zdôrazňuje povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov pri práci s elektrickými zariadeniami.

Identifikácia možných nebezpečných situácií pri manipulácii s elektrickými zariadeniami

Práca s elektrickými zariadeniami prináša so sebou rôzne typy nebezpečenstiev, ktoré môžu ohroziť zdravie a bezpečnosť pracovníka. Medzi najbežnejšie nebezpečenstvá patria:

  1. Elektrický šok: Dotykom s nebezpečným napätím môže dôjsť k elektrickému šoku, čo môže mať vážne následky až po úmrtie.
  2. Popáleniny: Príčinou popálenín môže byť kontakt s horúcimi povrchmi elektrických zariadení alebo výbojmi oblúka.
  3. Požiar: Nesprávne pripojené elektrické zariadenia alebo preťažené obvody môžu spôsobiť vznik požiaru.
  4. Úraz pádom: Manipulácia s nebezpečnými elektrickými prvkami vo výškach alebo na rebríkoch môže viesť k šoku a následne pádu z výšky alebo iných pracovných úrazov.
  5. Poruchy srdca: Zásah elektrickým prúdom môže spôsobiť poruchy rytmu srdca až po srdcový zástoj.
pozor, elektrina

Nedodržanie bezpečnostných opatrení pri práci s elektrickými zariadeniami môže viesť k vážnym nehodám a úrazom. Podľa štatistík v SR je zvyšujúca sa tendencia pracovných úrazov spôsobených elektrickými zariadeniami.

Základné bezpečnostné opatrenia pri práci s elektrickými zariadeniami

Jedným z najdôležitejších bezpečnostných opatrení je vyhýbanie sa práci pod napätím. Pred začatím akýchkoľvek prác je potrebné odpojiť zariadenie od napájacej siete alebo zdroja elektrickej energie. Pokiaľ je elektrický spotrebič vadný/poruchový je potrebné ho ihneď vyradiť z používania. Napríklad označiť ho: NEPOUŽÍVAŤ! Pri práci s elektrinou je potrebné vždy použiť izolované náradie a OOPP. So zariadeniami pracujte vždy v súlade s návodom na použitie.

Čomu sa vyhýbať pri manipulácii s elektrickými zariadeniami

Pri manipulácii s elektrickými zariadeniami je dôležité vyhýbať sa určitým činnostiam a situáciám, ktoré zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom:

Práca v podmienkach s vlhkosťou: Vyhnite sa práci s elektrickými zariadeniami v prostrediach s vysokou vlhkosťou, ako sú napríklad kúpeľne.

 

poškodený kábel
elektrické riziko

Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov: Nikdy nezanedbávajte bezpečnostné pokyny a postupy pri práci s elektrickými zariadeniami, ktoré sú stanovené výrobcom alebo prevádzkovateľom.

Manipulácia s poškodenými zariadeniami: Nepoužívajte poškodené elektrické zariadenia a v prípade zistenia akýchkoľvek porúch ich nechajte opraviť odborníkmi.

poškodený kábel

Zásady BOZP pri práci s elektrickými zariadeniami

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sú kľúčové pri manipulácii s elektrickými zariadeniami. Na pracovisku môže vykonávať činnosti s elektrickými zariadeniami len odborne spôsobilá osoba. V zmysle Vyhlášky č. 508/2009 poznáme tieto spôsobilosti:

a) poučená osoba,

b) elektrotechnik,

c) samostatný elektrotechnik,

d) elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,

e) revízny technik.

§ 20 Poučená osoba

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Sú to napríklad činnosti: kontola a nahodenie poistiek, odkrytovanie elektrického zariadenia za účelom kontroly a pod.

bezpečnosť elektrických zariadení

Všeobecné zásady pri práci s elektrickými zariadeniami

Pravidelná odborná príprava: Zamestnanci, ktorí pracujú s elektrickými zariadeniami, by mali absolvovať pravidelné odborné školenia v oblasti BOZP a práce s elektrickým prúdom.

Dodržiavanie bezpečnostných postupov: Dodržiavajte stanovené bezpečnostné postupy a pokyny pri práci s elektrickými zariadeniami, ktoré sú definované prevádzkovateľom alebo zamestnávateľom.

Hodnotenie rizík: Pracovníci by mali byť oboznámení s rizikami spojenými s prácou s elektrickými zariadeniami a byť schopní identifikovať potenciálne nebezpečné situácie.

školenie BOZP
pokuta

Čo hrozí zamestnávateľovi a zamestnancom, ak nedodržia zásady BOZP pri práci s elektrickými zariadeniami a prúdom?

Nedodržiavanie zásad BOZP pri práci s elektrickými zariadeniami môže mať vážne dôsledky nielen pre zamestnanca, ale aj pre zamestnávateľa. Medzi možné dôsledky patria pokuty, právne žaloby, straty pracovných dní a dokonca aj zranenia alebo úmrtie zamestnanca.

pokuta

Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

V prípade zásahu elektrickým prúdom je dôležité okamžite poskytnúť prvú pomoc postihnutému. Niektoré kroky, ktoré treba podniknúť, zahŕňajú:

Vypnite prúd: Ak je to možné, vypnite zdroj elektrickej energie, aby ste zastavili prúd elektrického prúdu.

Volanie o pomoc: Okamžite zavolajte záchranné služby a poskytnite im informácie o situácii.

Poskytnutie 1. pomoci: V rozsahu vašich schopností, poskytnite postihnutému prvú pomoc, kým nepríde profesionálny zdravotník.

 

školenie elektrikárov
poskytnutie prvej pomoci

Pravidlá pre školenia

Pravidelné školenia sú kľúčovou súčasťou bezpečnosti pri práci s elektrickými zariadeniami. Školenia by mali zahŕňať:

Identifikáciu rizík: Pracovníci by mali byť oboznámení s rizikami spojenými s prácou s elektrickými zariadeniami a vedieť, ako ich minimalizovať.

Pravidlá a postupy: Školenia by mali zahŕňať informácie o bezpečnostných pravidlách a postupoch pri práci s elektrickými zariadeniami.

Praktické cvičenia: Školenia by mali zahŕňať aj praktické cvičenia, ktoré umožňujú zamestnancom aplikovať svoje vedomosti v reálnych situáciách.

školenie elektrikárov

Povinné kontroly v zmysle vyhlášky č. 508/2009

Podľa vyhlášky č. 508/2009 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s elektrickými zariadeniami sú zamestnávatelia povinní vykonávať pravidelné kontroly elektrických zariadení a inštalácií. Kontroly by mali zahŕňať:

Testovanie elektrických zariadení: Kontrola funkčnosti a bezpečnosti elektrických zariadení a inštalácií.

Identifikácia porúch: V prípade identifikácie porúch alebo poškodení elektrických zariadení by mali byť okamžite prijaté nápravné opatrenia.

 

pravidelná kontrola
revízie elektrických zariadení

Odborná prehliadka a odborná skúška

1. Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

2. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

Potrebujete zabezpečiť kontroly a revízie elektrických zariadení?

technik elektrických zariadení

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

NAPÍŠTE NÁM VAŠU POŽIADAVKU CEZ FORMULÁR

 

.

2 + 2 =

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.