fbpx
horúčavy pri práci

Úvod

Zvyšovanie priemernej teploty v dôsledku klimatických zmien predstavuje rastúci problém pre pracoviská po celom svete. Extrémne horúčavy pri práci nielenže znižujú produktivitu pracovníkov, ale môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy, ako je úpal, vyčerpanie z tepla a iné ochorenia súvisiace s teplotným stresom, preto je dôležité poskytnúť usmernenia pre pracoviská kde sa horúčavy vyskytujú. Tento článok ponúka komplexný pohľad na riadenie rizík spojených s prácou v horúčavách, postupy pri prvých príznakoch teplotného stresu a opatrenia na prevenciu týchto rizík.

Rizikové skupiny a sektory

Riziko teplotného stresu sa týka zamestnancov pracujúcich vonku aj vnútri. Najviac ohrození sú pracovníci v poľnohospodárstve, stavebníctve, záchranných zložkách a zdravotníctve. V interiéri sú rizikové profesie ako výroba, zlievanie, kuchyne v reštauráciách, práčovne a podobne, kde sa generuje veľa tepla alebo kde je nedostatočné chladenie.

Zdravotné riziká spojené s teplotným stresom

Úpal

Úpal je najzávažnejším ochorením spôsobeným teplotným stresom a vyžaduje si okamžitú lekársku pomoc. Charakterizuje ho neschopnosť tela regulovať teplotu, čo vedie k rýchlemu nárastu telesnej teploty, zlyhaniu mechanizmu potenia a potenciálne k poškodeniu mozgu a ďalších vitálnych orgánov.

Príznaky úpalu:

 • Veľmi vysoká telesná teplota (nad 40°C)
 • Suchá, červená pokožka bez potenia
 • Rýchly a silný pulz
 • Zmätenosť, dezorientácia alebo bezvedomie

Prvá pomoc pri úpale:

 1. Ihneď privolajte lekársku pomoc.
 2. Preneste postihnutého na chladné miesto.
 3. Ochladzujte telo postihnutého studenou vodou (napr. pomocou sprchy alebo vlhkých obkladov).
 4. Zabezpečte dostatočný prísun tekutín, ak je postihnutý pri vedomí a schopný piť.

Vyčerpanie z tepla

Vyčerpanie z tepla nastáva pri dlhodobom vystavení vysokým teplotám a nedostatočnej hydratácii. Prejavuje sa slabosťou, závratmi, bolesťami hlavy, nevoľnosťou a zvracaním.

Príznaky vyčerpania z tepla:

 • Nadmerné potenie
 • Studená, vlhká pokožka
 • Slabosť a únava
 • Závraty a bolesť hlavy
 • Nevoľnosť a zvracanie

Prvá pomoc pri vyčerpaní z tepla:

 1. Odveďte postihnutého na chladné miesto.
 2. Dajte mu piť chladné nealkoholické nápoje.
 3. Umožnite mu odpočinok a ochladzujte jeho telo pomocou vlhkých obkladov alebo ventilátora.

Tepelná synkopa a kŕče z horúčavy

Tepelná synkopa je náhla strata vedomia spôsobená zníženým prietokom krvi do mozgu, často po dlhom státí alebo náhlej zmene polohy. Kŕče z horúčavy sú bolestivé svalové kŕče spôsobené nedostatkom soli a dehydratáciou.

Príznaky tepelnej synkopy:

 • Náhla strata vedomia
 • Slabosť a závraty

Prvá pomoc pri tepelnej synkope:

 1. Preneste postihnutého na chladné miesto.
 2. Položte ho na chrbát a zdvihnite nohy, aby ste podporili prietok krvi do mozgu.

Príznaky kŕčov z horúčavy:

 • Bolestivé svalové kŕče, často v nohách, rukách alebo bruchu
 • Nadmerné potenie

Prvá pomoc pri kŕčoch z horúčavy:

 1. Preneste postihnutého na chladné miesto.
 2. Podajte mu chladné nápoje s obsahom soli alebo športové nápoje.
 3. Masírujte postihnuté svaly a aplikujte studené obklady.

Riziká úrazov a prevencia

Vystavenie horúčave môže zvýšiť riziko úrazov kvôli únave, zníženej koncentrácii a zlému rozhodovaniu. Medzi najbežnejšie riziká patria:

 • Úrazy spôsobené pádom: Môžu byť výsledkom závratov alebo oslabenia svalov.
 • Úrazy spôsobené nástrojmi a strojmi: Znížená koncentrácia môže viesť k chybnému použitiu nástrojov.
 • Dopravné nehody: Únava a dehydratácia môžu znížiť pozornosť vodičov.

Technické a organizačné opatrenia

Na zmiernenie rizík spojených s teplotným stresom je dôležité zaviesť technické a organizačné opatrenia.

Technické opatrenia

 1. Zlepšenie ventilácie a klimatizácie: Inštalácia ventilátorov, klimatizácií alebo iných chladiacich zariadení môže výrazne zlepšiť pracovné prostredie.
 2. Tienidlá a izolačné materiály: Používanie tienidiel na ochranu pred priamym slnečným žiarením a izolačných materiálov na zníženie tepelného žiarenia.
 3. Ochladzovacie systémy: Inštalácia systémov na ochladzovanie vzduchu, ako sú chladiace veže alebo sprejové systémy.

Organizačné opatrenia

 1. Úprava pracovného rozvrhu: Prispôsobenie pracovných hodín tak, aby sa minimalizoval čas strávený v najhorúcejších častiach dňa.
 2. Prestávky na oddych: Zabezpečenie dostatočného počtu prestávok na oddych v chladných priestoroch.
 3. Rotácia pracovníkov: Zavedenie systému rotácie pracovníkov na zníženie času stráveného v horúcom prostredí.

Osobné ochranné prostriedky

Ak sú osobné ochranné prostriedky nepohodlné alebo ťažké, môžu zvyšovať zahrievanie organizmu. Tam, kde sa OOP vyžadujú, môžu spôsobiť teplotný stres pre svoju hmotnosť a skutočnosť, že bránia odparovaniu potu z pokožky.

Pracovníci by mali byť vyzývaní, aby si osobné ochranné prostriedky vyzliekli ihneď po ich použití. Zabráni sa tým tomu, aby ich teplo zadržiavané v odeve ďalej zohrievalo. V prípade potreby by mali nechať osobné ochranné prostriedky pred ich ďalším použitím vyschnúť, pokiaľ je to povolené, alebo ich vymeniť.

Môže sa stať, že osobné ochranné prostriedky neumožnia, aby si pracovníci odev vyzliekli v prípade, že by sa tým vystavili nebezpečenstvu, pred ktorým ich chránia. V týchto situáciách by zamestnávatelia mali:

  • umožniť pomalšie pracovné tempo;
  • zaistiť častejšie striedanie zamestnancov;
  • povoliť dlhší čas na zotavenie;
  • poskytnúť zariadenia na vysušenie OOPP, aby ich bolo možné znovu použiť;
  • preskúmať posúdenie rizík na pracovisku s cieľom zistiť, či je možné zaviesť automatizované alebo alternatívne systémy práce a
  • prehodnotiť vybavenie – novšie OOPP môžu byť ľahšie a poskytovať vyššiu úroveň ochrany a pohodlia.

Hydratácia a aklimatizácia

Dostatočná hydratácia je kľúčová pre prevenciu teplotného stresu. Pracovníci by mali mať neustály prístup k pitnej vode a mali by byť informovaní o dôležitosti pravidelného pitia. Aklimatizácia, teda postupné zvyšovanie času stráveného v horúcich podmienkach, je tiež dôležitá pre zníženie rizika teplotného stresu.

Hydratácia

 1.  Prístup k vode: Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku.
 2. Pravidelné pitie: Odporúčanie pracovníkom, aby pili vodu pravidelne, aj keď nemajú pocit smädu.

Aklimatizácia

 1. Postupné zvyšovanie záťaže: Začatie s kratšími a menej náročnými úlohami a postupné zvyšovanie času a intenzity práce.
 2. Monitorovanie zdravia: Pravidelné sledovanie zdravotného stavu pracovníkov počas obdobia aklimatizácie.

Právne predpisy a posudzovanie rizík

Zamestnávatelia majú zákonnú povinnosť chrániť zdravie a bezpečnosť svojich pracovníkov. Toto zahŕňa aj posúdenie rizík spojených s prácou v horúčavách a prijatie adekvátnych opatrení.

Právne požiadavky

 1. Posudzovanie rizík: Vypracovanie hodnotenia rizík na pracovisku, ktoré zohľadňuje teplotný stres.
 2. Politika ochrany pred teplotným stresom: Vytvorenie a implementácia politiky ochrany pred teplotným stresom.
 3. Školenie pracovníkov: Poskytnutie školení o rizikách spojených s teplotným stresom a opatreniach na ich prevenciu.

Zdravotný dohľad

Pokiaľ i napriek kontrolným opatreniam pretrváva určité riziko, zamestnávatelia budú možno potrebovať monitorovať zdravie pracovníkov vystavených tomuto riziku. Mali by sa obrátiť na odborníkov v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorí majú skúsenosti s rizikami spojenými teplotným stresom. Predchádzajúce ochorenia súvisiace so zvýšenými teplotami, niektoré lieky a zdravotné ťažkosti môžu spôsobiť, že pracovník bude náchylnejší na vznik ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami a môže ovplyvniť i spôsob, akým môže byť pracovník liečený. Zamestnanci by mali byť upozornení na toto riziko a možno bude potrebné ich sledovať. Pracovníci by mali byť informovaní o účeloch a opise všetkých programov monitorovania prostredia a zdravotného stavu, o výhodách účasti na týchto programoch dohľadu a o tom, čo to pre nich znamená, a mali by sa s nimi o tom viesť konzultácie. Musí sa rešpektovať zachovanie dôvernosti údajov o zdravotnom stave. Pred zavedením zdravotného dohľadu je potrebné požiadať o súhlas každého zamestnanca. Zamestnanci musia byť informovaní o tom, čo zahŕňa zdravotný dohľad a prečo a ako sa vykonáva. Musia im byť oznámené ich individuálne výsledky, treba im ich vysvetliť, najlepšie prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby alebo pracovného lekára.

Záver

Rastúce teploty a extrémne horúčavy predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia prijali komplexné opatrenia na riadenie teplotného stresu, zabezpečili dostatočnú hydratáciu a aklimatizáciu pracovníkov a poskytli im potrebné ochranné prostriedky. Vďaka týmto opatreniam je možné minimalizovať riziká spojené s prácou v horúčavách a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

 

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.