fbpx

Otvárate

zdravotnícke

zariadenie?

Osobitným typom podnikania je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Takéto podnikanie si vyžaduje splnenie náročných podmienok, vzhľadom na vysokú mieru zodpovednosti a verejný záujem.

 

medicínske poradenstvo

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je náročná a zodpovedná činnosť. Ak uvažujete o založení podnikania v tejto oblasti, je potrebné si dôkladne preštudovať všetky relevantné predpisy a podmienky. Môžete začať napríklad TÝMTO materiálom vydaným Ministerstvom zdravotníctva.

Na získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia je základným predpokladom splniť nasledovné:

1. Získanie licencie L1C na výkon odborného zástupcu od Slovenskej lekárskej komory alebo Slovenskej komory zubných lekárov

2. Vhodné priestory (vlastné alebo prenajaté)

3. Povolenie na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia od vyššieho územného celku

Získanie licencie pre odborného zástupcu

povinnosti

Ak chcete otvoriť zdravotnícke zariadenie ako firma, musíte získať licenciu pre odborného zástupcu. Odborný zástupca je lekár, ktorý je zodpovedný za prevádzku ambulancie a za všetky lekárske úkony, ktoré sa v nej vykonávajú.

Licenciu pre odborného zástupcu vydáva Slovenská lekárska komora alebo Slovenská komora zubných lekárov. Žiadosť o vydanie licencie je potrebné podať na RLK (regionálnom sekretariáte) podľa miesta výkonu povolania alebo v prípade, ak ešte povolanie nevykonáva, na RLK príslušnej podľa miesta budúceho výkonu povolania.

K žiadosti je potrebné priložiť nasledujúce doklady:

  • diplom preukazujúci odbornú spôsobilosť
  • preukázanie odbornej praxe prostredníctvom potvrdení od predošlých zamestnávateľov
  • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
  • správny poplatok 66€

Vhodné riešenie priestorov

priestory

Pokiaľ otvárate úplne novú prevádzku, je potrebné si uvedomiť koľko budú trvať povoľovacie procesy a vyhradiť si na to dostatočný čas, prípadne si radšej privolať odborníka. Zdravotnícke zariadenie musí spĺňať špecifické požiadavky na veľkosť a počet miestností, prístrojové vybavenie, podlahu a steny, vzduchotechniku, elektroinštaláciu a iné.

Ak sa jedná o novostavbu, je potrebné pri plánovaní výstavby myslieť na to, že priestory budú slúžiť ako zdravotnícke zariadenie. To znamená, že priestory musia spĺňať požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky na bežné priestory.

Ak priestory neboli kolaudované ako zdravotnícke zariadenie, bude potrebné ich zosúladiť s požiadavkami stavebného zákona a požiadať príslušný stavebný úrad o zmenu účelu v užívaní stavby na zdravotnícke zariadenie. To môže byť zložitý a časovo náročný proces. Preto odporúčame si na to privolať špecializovanú firmu, ktorá s tým má skúsenosti.

Následne budete žiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky. K žiadosti priložíte spomínané kolaudačné rozhodnutie, prevádzkový poriadok, a iné náležitosti v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. Úrad na základe žiadosti vykoná obhliadku a posúdi vhodnosť priestorov a súlad s požiadavkami na ochranu zdravia.

biznis stretnutie

Ak žiadate o vydanie rozhodnutia pre zariadenie nachádzajúce sa v obytnej budove vydá RÚVZ verejnú vyhlášku a správne konanie sa predĺži o minimálne 4 týždne.

Povolenie na prevádzkovanie priestorov od VÚC

prevádzkovanie ZZ

Finálnym krokom je požiadať príslušný Vyšší územný celok podľa miesta zariadenia o povolenie na prevádzkovanie priestorov zdravotníckeho zariadenia. VÚC rozhodne o žiadosti do 30 dní od začatia konania. Ak žiadateľ splní všetky podmienky, VÚC vydá povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Žiadosť na VÚC by mala obsahovať nasledovné:

 • Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu.
 • Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom; v prípade podnájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prenájmom tretej osobe.
 • Právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky.
 • Čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala spoločnosť zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) alebo e) zákona č. 578/2004 Z. z. a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé – s úradne overeným podpisom žiadateľa.
 • Diplom o ukončení vysokej školy odborného zástupcu.
 • Pracovná zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a odborným zástupcom.
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku 500 € pre PO.

Kontakt

Zavolajte nám

+421 904 444 144

Napíšte nám

info@hygis.sk

Založenie zdravotníckeho zariadenia na kľúč

Osobné údaje

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.