fbpx

Domácka práca, telepráca, práca z domu alebo home office. Všetky tieto pojmy predstavujú špecifický typ vykonávania práce, ktorý je v dnešnej dobe čoraz viac rozšíreným trendom poskytovaným zamestnávateľmi. Aké pravidlá platia pre takýto výkon práce? Na čo by si mal dať zamestnávateľ pozor v oblasti pracovnej zdravotnej služby?

Čo na home office hovorí zákonník práce?

Právna úprava home office sa riadi Zákonom č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce), pričom hlavné ustanovenie nájdeme v § 52 Domácka práca a telepráca.

Pri home office ide o prácu, ktorá nie je viazaná na pracovisko zamestnávateľa, ale na iné dohodnuté miesto práce, zvyčajne bydlisko zamestnanca a to po celú pracovnú dobu. Všetky náležitosti home office by mali byť dohodnuté v pracovnej zmluve. Z toho vyplýva, že o home office nepôjde, ak má tento iba príležitostný charakter alebo sa poskytne zamestnancovi za mimoriadnych okolností. Príležitostný home office ako firemný benefit niekoľkokrát do mesiaca nie je považovaný za domácku prácu. Preto sa na ňu nevzťahujú ani ustanovenia §52 Zákonníka práce a Zákona č. 355/2007 o pracovnej zdravotnej službe.

Zákon umožňuje vykonávať akúkoľvek prácu z domu, avšak z povahy veci vyplýva, že tento typ práce je vhodný len pre určité zamestnania, ktoré nevyžadujú prítomnosť zamestnanca na pracovisku. Pri práci z domu sa uplatnia rovnaké pravidlá ako na ostatných zamestnancov. Tieto platia až na pár výnimiek vyplývajúcich z osobitnej povahy tohto pracovného pomeru.

Home office a povinnosti zamestnávateľa

Pokiaľ pracuje zamestnanec na home office iba občasne, teda domácku prácu nemá uvedenú v pracovnej zmluve, musia sa podmienky takejto práce stanoviť internou smernicou. Do smernice je potrebné uviesť aj ako sa zabezpečuje zdravotný dohľad zamestnancov a dohľad nad pracovnými podmienkami počas home office. Tieto v priestoroch zamestnávateľa rieši pracovná zdravotná služba. Zamestnávateľ ale nemusí zabezpečiť rovnaké podmienky aké sú na pracovisku nakoľko sa nejedná o domácku prácu.

To znamená, že zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť na prácu rovnaké technické vybavenie aké majú zamestnanci bežne na pracovisku. Napríklad kancelársku stoličku, ktorá vyhovuje všetkým parametrom alebo externý monitor. To však u zamestnancov môže spôsobovať zlé návyky a zhoršené pracovné podmienky, ktoré majú vplyv na zdravie zamestnancov.

Ak zamestnávateľovi záleží na zdraviu prospešných pracovných podmienkach môže si ich určiť internou smernicou. Zamestnanec by ich mal následne vhodnou formou deklarovať. Až takto by mu bol poskytnutý benefit práce na home office.

Trvalá domácka práca

Pri plnohodnotnom home office, teda takom, ktorý je dohodnutý v pracovnej zmluve a nie je iba príležitostný, vyplývajú zamestnávateľovi určité povinnosti zo zákona.

Zamestnávateľ zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci teleprácu používa svoje vlastné vybavenie.
Pracovné podmienky zamestnanca pri domáckej práci a telepráci nesmú znevýhodňovať zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa.

Z tohto ustanovenia jasne vyplýva, že zamestnávateľ už má voči zamestnancovi na home office určité povinnosti. Zamestnancovi by sa mali vytvoriť porovnateľné podmienky pre výkon jeho práce s podmienkami na pracovisku. Mal by mať zabezpečené vhodné sedenie, prístrojové vybavenie a podobne. Toto by malo byť už obsahom pracovnej zmluvy s jasne špecifikovanými podmienkami výkonu práce.

 

Ako zabezpečiť vhodné pracovné podmienky doma?

Keď sa bližšie pozrieme na zákon č. 355/2007 upravujúci podmienky zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zistíme, že zákon sa zaoberá iba povinnostami fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, nie fyzických osôb občanov. Z toho dôvodu nie je možné hodnotiť pracovné podmienky doma, či na inom dohodnutom mieste výkonu práce.

V tomto prípade pracovná zdravotná služba zaradí zamestnancov do kategórií rizík na základe predpokladu a odborného úsudku pri zvážení všetkých skutočností. Títo zamestnanci musia taktiež absolvovať lekárske prehliadky, ktoré sú potrebné k výkonu danej práce. Zamestnávateľ by mal tiež zvážiť, či pri týchto zamestnancov nezvýšiť pravidelnosť lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci.

 

Záujem zamestnávateľov o domácku prácu

Zákon č. 355/2007 neupravuje domácku prácu a preto z pohľadu zákona nie je povinnosťou zamestnávateľa ani kompetentnosťou pracovnej zdravotnej služby hodnotiť pracovné podmienky zamestnancov pracujúcich na home office. Je to predovšetkým v záujme zamestnávateľa, aby aj pre týchto zamestnancov vytvoril čo možno najlepšie podmienky na prácu ako aj informoval zamestnanca o vhodnom vybavení „domáckej kancelárie“.

Môže to urobiť vydaním internej smernice, kde si upraví podmienky práce na home office, poskytnutím nadštandardného technického vybavenia, či kancelárskeho nábytku. Netreba zabúdať, že títo zamestnanci sú odlúčení od kolektívu a je vhodné primeraným spôsobom týchto zamestnancov zapájať do rôznych aktivít organizovaných zamestnávateľom, napr. teambuildingy, vianočný večierok, dni zdravia či iné.

 

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2024 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva? Zabezpečíme...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.