fbpx

Lekársky posudok

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce. Tiež vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva, pričom musí byť vystavený lekársky posudok.

Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov. Sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Lekárske prehliadky zabezpečuje pracovná zdravotná služba, alebo ich zamestnanci absolvujú u svojho všeobecného lekára.

Výstupom lekárskej preventívnej prehliadky je lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Tento posudok má svoju presnú štruktúru uvedenú v zákone (príloha č. 3c zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.). Pokiaľ posudok nespĺňa všetky náležitosti je neplatný. Aktuálny formát posudku si môžete stiahnuť priamo na tomto odkaze.

Aká je frekvencia lekárskych preventívnych prehliadok?

Frekvencia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu závisí od reálneho zdravotného rizika pri práci, ktoré je vyjadrené kategóriou práce. V zásade platí, že zamestnanci zaradení do 1. a 2. kategórie prác nemusia absolvovať žiadnu lekársku prehliadku. Avšak nezabudnite na osobitné predpisy. Pri výkone lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa osobitných predpisov sa zohľadňuje frekvencia, ktorá je uvedená v jednotlivých právnych predpisoch. Napríklad: práca so zobrazovacou jednotkou – povinnosť pravidelných lekárskych prehliadok, práca s bremenami – je potrebná vstupná lekárska prehliadka, nočná práca – 1x ročne, atď…

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.