fbpx

Povinnosť podnikateľov a právnických osôb

Povinnosťou všetkých podnikateľov a právnických osôb je mať uvedenie priestorov do prevádzky pre priestory kde zamestnanci vykonávajú činnosť, alebo kde sa zdržujú. Túto povinnosť podnikateľom a právnickým osobám ukladá priamo zákon (§ 52 ods. 1) písm. b) Zákona č. 355/2007 Z.z.).

Zákon hovorí o povinnosti podnikateľov a právnických osôb žiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva („RÚVZ“) o súhlas s uvedením priestorov do prevádzky veľmi všeobecne, bez akýchkoľvek konkrétností. Rovnako tento predpis neobsahuje ani žiadne výnimky z tejto povinnosti. Vychádzajúc z uvedeného je možné odvodzovať, že súhlas RÚVZ musí podnikateľ a právnická osoba získať pre každý priestor, v ktorom priamo vykonáva akúkoľvek podnikateľskú činnosť, alebo ktorý má vo vzťahu k jeho podnikateľskej činnosti súvisiaci charakter. Znamená to, že v praxi je potrebné žiadať RÚVZ o uvedenie priestorov do prevádzky pre výrobnú halu, predajňu, kanceláriu, reštauráciu, sklad a podobne.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Už z názvu vyplýva, že RÚVZ má regionálnu pôsobnosť, čiže súhlas pre každú prevádzku je potrebné žiadať podľa jej miestnej príslušnosti.

Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky v Bratislave nájdete na tomto linku: http://www.ruvzba.sk/dokumenty.html 

Vzor žiadosti je možné použiť aj pre RÚVZ s inou pôsobnosťou ako v Bratislave. Je potrebné si zmeniť iba adresu konkrétneho RÚVZ kam chcete žiadosť zaslať. K žiadosti je potrebné zaslať potrebné prílohy, ako 50€ kolok či iné, podľa charakteru prevádzky. V prípade, že tieto prílohy nebudú postačujúce pre vydanie rozhodnutia, RÚVZ vyzve na ich doplnenie. Ak nebudú doplnené do 30 dní, RÚVZ správne konanie preruší.

Po obdržaní kompletnej žiadosti sa vám ozve pracovník RÚVZ (zvyčajne do 2 týždňov) a dohodne si s vami obhliadku priestorov. Pri obhliadke si všíma najmä hygienický stav priestorov vzhľadom na ich účel.

Uvedenie do skúšobnej prevádzky

RÚVZ môže rozhodnúť o uvedení do skúšobnej prevádzky, aby nebránil v podnikaní. Podnikateľ a právnická osoba má povinnosť počas trvania skúšobnej prevádzky predložiť RÚVZ objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia alebo oboje, ak si to povaha veci vyžaduje. Táto objektivizácia sa preukazuje protokolom od akreditovaného subjektu, ktorý poskytuje uvedené služby. Príkladom môže byť prevádzka bez denného osvetlenia (nákupné centrá), kde treba vykonať certifikované meranie osvetlenia či iné.

Za neuvedené priestory do prevádzky hrozí podnikateľom a právnickým osobám pokuta až do výšky 20 000€.

AKTUALIZÁCIA K 07/2020

K Júlu 2020 bola vydaná aktualizácia zákona č. 355/2007 Z.z., ktorá upravuje uvádzanie priestorov do prevádzky. O nových podmienkach sa dočítate po kliknutí na tlačidlo.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2024 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva? Zabezpečíme...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.