fbpx
Čo sa dozviete v článku?

V tomto článku sa dozviete všetko o povolení na predaj alkoholu, od jeho typov a podmienok na jeho získanie až po podrobný návod na jeho vybavenie. Článok je určený pre každého, kto chce legálne predávať alkohol v Slovenskej republike, či už ide o prevádzkovateľa reštaurácie, baru, obchodu s potravinami alebo e-shopu.

Kto potrebuje povolenie na predaj alkoholu?

predaj alkoholu

Povolenie na predaj alkoholu potrebuje každý, kto chce predávať alkohol v spotrebiteľskom balení, t.j. v balení do 1 litra alebo predávať rozlievaný alkohol. Povolenie sa vyžaduje bez ohľadu na druh alkoholu (pivo, víno, liehoviny) a na to, či sa predaj uskutočňuje v kamennej prevádzke alebo online.

V článku sa dozviete:

 • Aké typy povolení na predaj alkoholu existujú.
 • Kto môže požiadať o povolenie a aké doklady potrebuje.
 • Ako krok za krokom vybaviť povolenie na predaj alkoholu.
 • Aké sú dôležité termíny a poplatky spojené s vybavením povolenia.
 • Praktické rady a tipy pre uľahčenie procesu.
 • Ako sa vyhnúť najčastejším chybám.

Typy povolení na predaj alkoholu:

Existujú dva typy povolení na predaj alkoholu:

 • Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu: Toto povolenie je určené pre prevádzkovateľov, ktorí chcú predávať alkohol konečným spotrebiteľom.
 • Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu: Toto povolenie je určené pre prevádzkovateľov, ktorí chcú dodávať alkohol iným prevádzkovateľom s povolením na predaj.

Kto môže požiadať o povolenie?

O povolenie na predaj alkoholu môže požiadať fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • Má vydané živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť.
 • Všetky spriaznené osoby sú bezúhonné (neboli odsúdení za trestný čin súvisiaci s predmetom podnikania).
 • Má prevádzkareň, ktorá spĺňa hygienické a technické požiadavky.
 • Nebolo jej počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj alkoholu.
 • Nie je v likvidácii alebo v konkurze.
žiadosť

Postup vybavenia povolenia:

žiadosť na colný úrad

1. Vyplňte žiadosť o povolenie na predaj SBL. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti a je možné ju podať elektronicky cez portál Finančnej správy SR.

2. Do elektronickej žiadosti je potrebné pridať všetky prílohy ako je zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov a pod.

3. Podajte žiadosť a doklady na príslušnom colnom úrade. Colný úrad je príslušný podľa miesta prevádzkarne.

4. Colný úrad skontroluje žiadosť a doklady a vydá povolenie. Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní.

Praktické rady a tipy:

 • Pred podaním žiadosti si dôkladne preštudujte podmienky a doklady.
 • Žiadosť podávajte vždy elektronicky ak nemáte výnimku podľa § 14 daňového poriadku.
 • V prípade, že neviete ako postupovať alebo nemáte čas, obrátťe sa na firmu, ktorá Vás v konaní zastúpi a všetko vybaví za Vás.

Zjednodušený prehľad povinností pre držiteľov povolenia na predaj alkoholu:

 

1. Dokladovanie:

 • Na požiadanie colného úradu preukážete pôvod nakúpeného alkoholu.
 • Uchovávate kópie dokladov o nákupe a predaji alkoholu.

2. Evidencia:

 • Vediete evidenciu spotrebiteľských balení alkoholu za každý mesiac.
 • Evidencia obsahuje:
  • Počet nakúpených a predaných balení.
  • Identifikačné údaje dodávateľov a distribútorov.
  • Stav zásob k koncu mesiaca.
  • Manko/prebytok a jeho dôvod.
 • Evidenciu uchovávate 5 rokov.

3. Skladovanie:

 • Alkohol skladujete len v prevádzkarni určenej na predaj.

4. Oznamovanie zmien:

 • Do 30 dní colnému úradu oznámte:
  • Zmenu identifikačných údajov.
  • Zmenu adresy prevádzky.
 • Do 15 dní colnému úradu oznámte:
  • Vstup do likvidácie.
  • Konkurz a podobné udalosti.

5. Nákup alkoholu:

 • Alkohol nakupujete len od držiteľov oprávnenia na distribúciu.

Dôležité:

 • Evidenciu nemusíte zasielať colnému úradu.

Tip:

 • Pre uľahčenie evidencie môžete používať softvérové nástroje.
 • Držiteľ povolenia na predaj alkoholu, ktorý chce predávať alkohol formou ambulantného predaja (napr. v stánkoch, pojazdných predajniach, sezónne pred stánkom), je povinný oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr dva pracovné dni pred začatím predaja. Oznámenie je potrebné podať pred každým ambulantným predajom.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Pitný réžim na pracovisku

Pitný réžim na pracovisku

Dodržiavanie správneho pitného režimu je životne dôležité nielen pre zdravie a pohodu jednotlivca, ale aj pre optimalizáciu produktivity a vytváranie pozitívneho pracovného prostredia. Každý...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.