fbpx

 UPDATE 2020

Elektronické hlásenie kategórie 2

Pravdepodobne ste už zaregistrovali novú povinnosť zamestnávateľov platnú od minulého roku 2019 o elektronickom hlásení kategórie 2 na Úrad verejného zdravotníctva. Táto povinnosť vznikla novelizáciou zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo nájdete v článku:

Pripravili sme detailný článok o novej povinnosti vzťahujúcej sa na všetkých zamestnávateľov, ktorá vznikla v roku 2019. Nakoľko tento rok nastali určité zmeny, prinášame Vám ich prehľad aj užitočné linky na všetky potrebné informácie. Tiež sme pre Vás pripravili inštruktážne video, aby ste sa vedeli ľahko orientovať a bezproblémovo ste zvládli údaje vyplniť a odoslať.

Aktualizácia k 07/2020

K Júlu 2020 bol aktualizovaný zákon č. 355/2007 Z.z. , ktorým bola táto povinnosť zrušená.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20201114

Prehľad povinností zamestnávateľa

Podľa § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. je ustanovená povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika. Tieto údaje sa oznamujú k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, čiže počty zamestnancov zaradených do kategórie 2 sa oznamujú k 31.12. daného roku. Zmeny, ktoré nastanú v personálnom obsadení v prácach v kategórii 2 neskôr v priebehu roka, sa dodatočne neaktualizujú.

Zamestnávateľ oznamuje údaje týkajúce sa kategórie práce 2 podľa posudku o riziku, resp. kategorizácie prác podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia na konkrétnom pracovisku. Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. To znamená, že na každé riziko, ktoré je na pracovisku identifikované (hluk, bremená, psychická záťaž a iné) musí byť vypracovaný posudok o riziku a kategória práce uvedená v kategorizácii prác. Podľa § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia). Z uvedeného je zrejmé, že každý zamestnávateľ by mal podľa posudku o riziku vedieť, aké práce na jeho pracoviskách sú zaradené do kategórie 2 a tie sú predmetom elektronického oznámenia. Najlepšie ak sa zamestnávateľ obráti na svoju pracovnú zdravotnú službu.

Ak zamestnávateľ nemá vypracovaný posudok o riziku a nepozná kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík, môže si vybrať pracovnú zdravotnú službu, ktorá mu posúdenie zdravotného rizika, teda písomný posudok o riziku s kategorizáciou prác vypracuje. Aktuálny zoznam poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby nájdete TU.

Na zamestnávateľa, ktorý nemá zamestnancov, vykonávajúcich práce v kategórii 2, sa oznamovanie kategórie práce 2 nevzťahuje, teda neposiela žiadne oznámenie.

Oznámenie kategórie práce 2 sa vzťahuje k 31.12. daného roku, teda ak v tento deň zamestnávateľ nemal na pracovisku registrovaných zamestnancov vykonávajúcich prácu v kategórii 2, oznamovacia povinnosť sa ho netýka.

Čo je cieľom elektronického oznamovania

Dôvodom pre získavanie týchto informácii je zabezpečenie prehľadnosti a informovanosti o pracovných expozíciách zamestnancov, teda o vystavení faktorom práce a pracovného prostredia, ktoré môžu mať potenciálne škodlivý vplyv na zdravie. Rámcová smernica Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a jej jednotlivé samostatné vykonávacie smernice, týkajúce sa expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia, ustanovujú zamestnávateľom povinnosti na ochranu zdravia zamestnancov pri práci a tieto sú preberané do Slovenskej legislatívy. Cieľom je získať informácie o faktoroch práce a pracovného prostredia, pôsobiacich na zamestnancov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku chorôb z povolania alebo iných poškodení zdravia súvisiacich s prácou.

Lehoty

Po minuloročných peripetiách s elektronickým formulárom Úrad verejného zdravotníctva predĺžil zákonnú lehotu až do Júna 2019. Tento rok sa zákonná lehota predĺžila z 15.01.2020 na 28.02.2020 vzhľadom na skúsenosti z praxe.

Spôsob zaslania hlásenia

Tento rok možno použiť až dva spôsoby odoslania údajov. Prvý spôsob ostal nezmenený a zamestnávatelia môžu využiť elektronický formulár na stránkach uvzsr.sk na tomto LINKU.

Informácie k vyplneniu formuláru a následnému zaslaniu .xml súboru mailom nájdete na tomto LINKU a vo videu dole.

 

 

Hlásenie pomocou elektronickej schránky

Druhý spôsob odoslania elektronického formuláru je prostredníctvom slovensko.sk (vyhľadajte službu „Oznamovanie kategórie práce 2 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka“). Vyplnenie formuláru cez stránku slovensko.sk vyžaduje elektronický občiansky preukaz s čipom a formulár sa odošle priamo a aj potvrdenie o doručení bude zaslané automaticky do elektronickej schránky zamestnávateľa.

Po prijatí kompletne vyplneného a správne zaslaného elektronického formuláru a jeho automatickom zaradení do databázy bude zamestnávateľovi automaticky zaslané Potvrdenie o prijatí elektronického oznámenia Úradom verejného zdravotníctva. Toto potvrdenie bude zaslané do elektronickej schránky zamestnávateľa, teda nie emailom.

Oprava formuláru

Ak sa pomýlite a urobíte vo formulári chybu systém nedokáže tieto jednotlivé chyby v elektronickom formulári opraviť a nie je možné ich ani opravovať dodatočne manuálne úradmi verejného zdravotníctva. V prípade zistenia chyby v oznámení ju môže opraviť iba zamestnávateľ. Ak zamestnávateľ odoslal chybne vyplnený formulár, musí najprv požiadať na adrese ppl@uvzsr.sk o vymazanie formuláru z databázy a až potom zaslať opravený formulár (pre vymazanie je potrebné uviesť IČO).

MÁTE ZÁUJEM O PZS?

Vyplňte formulár a vyžiadajte si cenovú ponuku

Počet zamestnancov firmy*

Mali ste predtým PZS?*

8 + 11 =

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.