fbpx
Čo sa dozviete v článku?

Pri zabezpečovaní priestorov budovy je nutné dbať na bezpečnosť a ochranu proti požiaru. Hasiaci prístroj je jedna časť tejto prevencie. Aký typ hasiacho prístroja vybrať?  Kedy je nutná ich kontrola?  Na to všetko nájdete odpoveď v našom článku.

Čo je hasiaci prístroj?

Hasiaci prístroj je aktívne protipožiarne zariadenie, ktoré sa používa na núdzové hasenie malých požiarov. Nie je určený na uhasenie nekontrolovaného ohňa, ktorý dosahuje úroveň stropu a v situáciách ohrozujúcich užívateľa (napr. neexistuje žiadna úniková cesta, hrozí nebezpečenstvo výbuchu, dym naplnil celú miestnosť).
Prístroj sa obvykle skladá z valcovej, tlakovej nádoby obsahujúcej činidlo, ktoré je možné vypúšťať na vzniknuté plamene, rukoväte a prúdnice. 

Označenie hasiaceho prístroja

Každý prenosný hasiaci prístroj, typický svojou červenou farbou, musí mať svoje náležité označenie a na jeho povrchu musia byť obsiahnuté tieto informácie:

 • slová HASIACI PRÍSTROJ,
 • druh hasiacej látky a jej menovité množstvo,
 • návod na obsluhu s piktogramami vyjadrujúcimi kroky na jeho obsluhu a využitie,
 • piktogram znázorňujúci triedy požiarov, na ktoré možno hasiaci prístroj použiť,
 • upozornenie na prípadné obmedzenia alebo nebezpečenstvo pri používaní hasiaceho prístroja, najmä na toxicitu alebo úraz elektrickým prúdom,
 • upozornenie o možnosti zamrznutia, teplotné obmedzenia
 • odkazy na slovenské technické normy, a ďalšie.

Pre celý zoznam popisných označení, ktoré by hasiaci prístroj mal obsiahnuť, pozrite Prílohu č.1 k vyhláške č. 719/2002 Z.z. o vlastnostiach, podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Druhy hasiacich prístrojov

Vodný hasiaci prístroj

Prístroj využíva vodu s prímesou oxidu draselného, chrániaceho vodu pre zamrznutím. Princíp hasenia spočíva vo využití chladivého efektu vody, ktorá rýchlo schladí horiaci povrch a zabráni jeho opätovnému vznieteniu. Navyše, vytvára ochranu pred sálavým teplom.

Je vhodný na hasenie pevných látok triedy A ako je drevo, papier, slama a textil. Nie je vhodný na hasenie predmetov pod elektrickým prúdom, horľavých tekutín, alkalických kovov a ani jedlých tukov. Ideálne umiestnenie je v poľnohospodárskych priestoroch, v administratívnych priestoroch, hoteloch a knižniciach, kde je potrebné využiť látku šetrnú voči zariadeniu. Dôležité je najprv zasiahnutý priestor odstaviť od elektrického prúdu a až následne začať proces hasenia.

Penový hasiaci prístroj

Penový hasiaci prístroj kombinuje vodu a penidlo, ktoré sa počas vyprázdňovania nádoby primiešava do vody. Výhoda tohto typu prístroja je využitie chladivého účinku vody, ktorý okamžite ochladzuje miesto požiaru, a peny zamedzujúcej prístupu kyslíka ku plameňu, vedúcej k jeho následnému uduseniu.

Môže sa využiť pri hasení tuhých látok (trieda A) a horľavých kvapalín triedy B, neviažúcich molekuly vody (ropné látky, benzín). Odporúčame prístroj umiestniť do budov, kancelárii, skladov a do garáží.
Nesmie sa používať na hasenie ľahkých alkalických kovov (napr. hliník), plynov a predmetov pod elektrickým napätím (hasivo je kvôli využitiu vody vodivé).

Práškový hasiaci prístroj

Ako hasivo v práškovom hasiacom prístroji  je použitý univerzálny, jemný prášok hnaný stlačeným plynom. Prášok počas hasenia vytvára súvislú vrstvu na povrchu horľavej látky a zabraňuje prístupu vzduchu, čím plameň spomaľuje a postupne udusí. Avšak, nemá chladiace vlastnosti ako v prípade použitia vody, preto pri aplikácii nedostatočnej vrstvy prášku môže oheň opäť vzbĺknuť.
Je dôležité poznamenať, že počas hasenia môže dôjsť ku zníženiu až strate viditeľnosti a môžu sa dostaviť problémy s dýchaním (drobné častice prášku rozptýlené vo vzduchu).

Je vhodný na hasenie ohňov triedy A (pevné látky), B (kvapalné látky) a C (horľavé plyny). Môžeme ho využiť pri požiaroch v chemickom priemysle, na letiskách, v múzeách alebo pri výronoch plynu. Neodporúča sa používať pri zariadeniach citlivých na prach, pri jemnej technike a elektronike. Drobné častice prášku by mohli prístroje poškodiť a znehodnotiť.

Snehový hasiaci prístroj

CO2 hasiaci prístroj, známejší ako snehový, využíva ako hasivo oxid uhličitý. Plyn je bez farby, je ťažší ako vzduch a dá sa ľahko skvapalniť. V tekutej podobe je skladovaný v tlakovej nádobe, kde sa pri vypúšťaní prudko schladzuje a jeho časť (približne 20 %) sa mení na tuhé skupenstvo – suchý ľad, ktorý sa hovorovo označuje ako sneh. Plyn pri opustení z nádoby nadobúda veľmi nízke teploty, preto sa odporúča prístroj držať iba za rukoväť, aby nedošlo ku nežiadaným omrzlinám.

CO2 po vyprchaní nezanecháva stopy, preto je snehový hasiaci prístroj vhodný na hasenie požiarov v miestnostiach s výpočtovou technikou, telefónnych centrálach, galériách. Okrem toho je vhodný na hasenie elektrických zariadení a horľavých kvapalín (trieda B).
Nesmie sa používať na hasenie horľavých alkalických kovov (trieda D), práškových horľavín, sypkých látok a tuhých, tlejúcich látok ako drevo alebo textília, ktoré zanechávajú horúci popol. Pri spustení hasiaceho prístroja je prúd plynu veľmi silný a mohlo by dôjsť ku rozfúkaniu sypkého materiálu a nechcenému rozšíreniu požiaru.

Halónový hasiaci prístroj

Halotrónový hasiaci prístroj nahradil halónové hasiace prístroje, ktoré boli vylúčené pre poškodzovanie životného prostredia. Je šetrnejší k majetku, nevodivý, nevytvára zvyškové usadeniny a nespôsobuje koróziu. Princíp hasenia spočíva v prerušení chemickej, reťazovej reakcie paliva využitím chladiaceho a dusivého účinku hasiva.

Môžeme ho použiť na hasenie v múzeách, historických knižniciach, serverovniach, počítačových laboratóriách a drahej techniky. Vďaka nevodivosti je vhodný aj na hasenie zariadení pod elektrickým prúdom.
Nesmie sa používať na hasenie v uzavretých priestoroch bez vetrania. Aktívna látka hasiva sa teplom rozkladá na škodlivé látky ohrozujúce zdravie užívateľa.

Halónové hasiace prístroje sa na Slovensku už nepredávajú.

Pre prehľadnosť sme porovnanie hasiacich prístrojov dali do tabuľky:

Zdroj: Wikipedia – https://sk.wikipedia.org/wiki/Hasiaci_pr%C3%ADstroj, CZ verzia

Pojazdné hasiace prístroje

Pojazdný hasiaci prístroj je prístroj na kolieskach alebo na podvozku. Tlaková nádoba je väčšia a má vyšší obsah hasiacej látky. Je vhodný na uhasenie väčšieho požiaru.

Podľa typu hasiacej látky nájdeme penový, práškový, snehový a vodný. Princípy hasenia sú rovnaké ako pri prenosných hasiacich prístrojoch. Jediný rozdiel je v manipulácií. Pojazdný hasiaci prístroj je ťažší (10 – 50kg) preto je nutné, aby s ním manipulovali viaceré osoby.
Umiestnenie a revízia hasiacich prístrojov

Hasiace prístroje sa umiestňujú na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom mieste. Pripevňujú sa spravidla na zvislých konštrukciách (napr. stenách, stĺpoch) alebo na zemi podľa pokynov výrobcu. Inštaluje sa tak, aby rukoväť prístroja bola najviac 1,5m nad podlahou. Ich vzájomná vzdialenosť má byť najviac 30 metrov. Umiestnenie hasiacich prístrojov nesmie brániť evakuácii osôb z objektu ohrozeného požiarom alebo ju inak sťažovať. Týka sa to najmä objektov alebo priestorov, v ktorých sa sústreďuje väčší počet osôb. Takisto nie je vhodné umiestňovať hasiace prístroje v tmavých a úzkych priestoroch.

Stanovište hasiaceho prístroja musí byť jasne a viditeľne označené, značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj. V prípade, že stanovište nie je priamo viditeľné, označuje sa šípkou a piktogramom podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z.). Zároveň, hasiaci prístroj nesmie byť na stanovisku vystavený priamemu slnečnému žiareniu a nepriaznivými účinkami prostredia.
Vo všeobecnosti sa hasiace prístroje rozmiestňujú najmä v blízkosti technických a technologických zariadení, na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a v priestoroch, v ktorých sa vykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu.

Hygis.sk-kedy vykonavat reviziu hasiach pristrojov, pomozeme vam

Revízia hasiacich prístrojov

Podľa vyhlášky č. 719/2002 Z.z. sa revízia hasiacich prístrojov uskutočňuje nasledovne:

 • Prenosný hasiaci prístroj– najmenej raz za 24 mesiacov (vzhľadom na vplyv prostredia môže byť v technickej dokumentácii určená kratšia lehota, obvykle 12 mesiacov),
 • Pojazdný hasiaci prístroj– najmenej raz za 24 mesiacov. Ak ide o hasiaci prístroj CO2 tak lehota je kratšia – raz za 12 mesiacov.

Tlaková skúška hasiacich prístrojov

Tlaková skúška hasiacich prístrojov sa vykonáva podľa Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. Periodicita tlakovej skúšky nádoby je stanovená výrobcami v závislosti od pracovnej látky na 2 až 5 rokov. Oprava musí byť vykonaná aj v prípade poklesu tlaku a v prípade poškodenia alebo použitia hasiaceho prístroja. 

Tlaková skúška pre napríklad klasický práškový prenosný hasiaci prístroj je 1x za 5 rokov.

hasiaci prístroj, tlaková skúška

Revízia hasiaceho prístroja zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
 • kontrolu kompletnosti,
 • meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
 • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 • umiestnenie plomby.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Pitný réžim na pracovisku

Pitný réžim na pracovisku

Dodržiavanie správneho pitného režimu je životne dôležité nielen pre zdravie a pohodu jednotlivca, ale aj pre optimalizáciu produktivity a vytváranie pozitívneho pracovného prostredia. Každý...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.