čo je bozp?

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) je ukotvená v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a upravuje ju komplikovaný systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Náš odborný tím bezpečnostných technikov, revíznych technikov a lektorov Vám ponúka svoje skúsenosti a profesionálny prístup.

Sme partnerom pripraveným pracovať flexibilne podľa špecifických požiadaviek a maximálne odbúrať vaše starosti so zabezpečením BOZP, aby ste sa mohli venovať vašemu podnikaniu.

V rámci zabezpečenia BOZP ponúkame:

 • Vstupný audit a posúdenie rizík priamo na pracovisku
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP a jej aktualizácia podľa platnej legislatívy
 • Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Školenia zamestnancov a ich evidencia (vstupné, pravidelné, odborné školenia – vozíky, obsluha kotlov a iné)
 • Činnosti bezpečnostného technika – manažment úrazov, odborná poradenská činnosť pre odberateľa
 • Pravidelné prehliadky pracoviska zamerané na identifikáciu nedostatkov s návrhom riešenia stavu
 • Analýza – hodnotenie rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu
 • Vypracovanie smernice a značenia na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
 • Lekárnička prvej pomoci, piktogramy a ostatné značenie BOZP
 • Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru
 • Prítomnosť pri kontrolách BOZP inšpektorátom práce
 • Vykonávanie dychových skúšok na požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • Menovanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, ich školenie a pravidelné zasadnutie komisie BOZP

 

Revízie, kontroly a odborné školenia

 • Zabezpečujeme revízie elektrických, plynových, zdvíhacích a tlakových zariadení
 • Pravidelné revízie hasiacich prístrojov a hydrantov
 • Pravidelné kontroly VTZ a vedenie dokumentácie
 • Školenia obsluhy vysokozdvižných vozíkov
 • Školenia na prácu vo výškach, školenia lešenárov
 • Školenia vodičov referentov
 • Školenie obsluhy tlakových zariadení, tlakových nádob
 • Školenie obsluhy kotlov (kuriči) NTL, STL kotolní na rôzne druhy paliva
 • Školenie viazačov bremien
 • Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení (zvisle posuvné brány, plošiny, ZZ nezaradené do tried, hydraulické ruky)

MÁTE ZÁUJEM O SLUŽBY BOZP?

Vyplňte formulár a vyžiadajte si cenovú ponuku 

Počet zamestnancov firmy*

9 + 9 =