čo je bozp?

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) je ukotvená v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a upravuje ju komplikovaný systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Náš odborný tím bezpečnostných technikov, revíznych technikov a lektorov Vám ponúka svoje skúsenosti a profesionálny prístup.

Sme partnerom pripraveným pracovať flexibilne podľa špecifických požiadaviek a maximálne odbúrať vaše starosti so zabezpečením BOZP, aby ste sa mohli venovať vašemu podnikaniu.

BOZP, celým názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neoddeliteľnou súčasťou každého pracoviska a mal by sa na ňu klásť skutočne veľký dôraz. Okrem toho, že robí pracovisko bezpečnejšie pre všetkých jeho účastníkov, jej zavedením a dôsledným dodržiavaním je možné predchádzať veľkému množstvu úrazov.

Je to akýsi súhrn pravidiel, krokov a postupov, ktoré zabezpečujú bezproblémové vykonávanie práce zamestnanca z bezpečnostného hľadiska a zároveň sú nadstavené tak, aby bolo chránené jeho zdravie. Mnohokrát zamestnanci tejto problematike neprikladajú veľký dôraz, preto je na pleciach zamestnávateľa vedieť vysvetliť benefity BOZP, zabezpečiť vo firme jej dodržiavanie a komunikovať zamestnancom cenné informácie, ako môže ovplyvniť ich zdravie. Zároveň, každý zamestnávateľ je zodpovedný za svojich zamestnancov. Definovaním jasných bezpečnostných pokynov, ktoré majú ucelenú a jednoznačnú formu, je aj zamestnávateľ z časti chránený.

V rámci BOZP existuje mnoho faktorov, ktoré je potrebné zvážiť. Na pracovisku je nutné vykonať vstupný audit, aby sme mohli posúdiť potenciálne riziká a ich vážnosť. Následne sa vypracuje kompletná dokumentácia BOZP, podľa platnej legislatívy, ktorú je nutné postupne aktualizovať. Pracoviská, na ktorých je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), by mali disponovať smernicou a značením na ich používanie, aby bola pre zamestnancov ľahšia celková manipulácia s nimi a aby boli dodržané všetky bezpečnostné pokyny.

Náš odborný tím bezpečnostných technikov, revíznych technikov a lektorov vám ponúka svoje skúsenosti a profesionálny prístup, vďaka ktorým bude BOZP vo vašej firme naozaj plne kvalitná a vytvorená priamo pre vašu firmu. 

Na jednom pracovisku môže prebiehať viacero odlišných pracovných procesov, preto sa tiež robí analýza – hodnotenie rizík a nebezpečenstiev, ktoré vyplývajú priamo z pracovného procesu, aby sme zistili, ako rizikový je samotný pracovný proces. Vzhľadom k tomu je vhodné vykonávať pravidelné prehliadky pracoviska, vďaka ktorým možno identifikovať nedostatky, ktoré sa v priebehu času vyskytli a poskytnúť klientovi návrh riešenia na ich odstránenie alebo zmiernenie. 

Je veľmi dôležité, aby najmä zamestnanci, ktorí sa na danom pracovisku pohybujú, ale aj celá firma, rozumeli obsahu a zneniu BOZP a aby boli schopní tieto predpisy aplikovať pri výkone svojej práce a dodržiavať ich. Preto je dôležité poskytnúť zamestnancom školenia v tejto problematike BOZP, viesť ich evidenciu (vstupné, pravidelné, odborné školenia – napr. pre vozíky, obsluha kotlov a iné – celý zoznam nájdete na stránke dole), a vymenovať zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Aj tieto osoby by mali podliehať školeniu a pravidelnému zasadnutiu komisie BOZP. Mali by byť vykonávané činnosti bezpečnostného technika, ktorý zodpovedá za manažment úrazov a odbornú poradenskú činnosť pre odberateľa.

Zamestnávatelia zvyčajne požadujú od zamestnancov nulovú prítomnosť alkoholu. Na overenie týchto skutočností sa v rámci BOZP vykonávajú dychové skúšky na požitie alkoholických nápojov, ale aj iných omamných látok. K BOZP patrí aj lekárnička prvej pomoci, ktorá by mala byť pre zamestnancov jednoducho dostupná, piktogramy a ostatné označenie BOZP. Súčasťou BOZP sú jej pravidelné kontroly, preto by im mala pravidelne podliehať, aby sa prípadné nedostatky včas objavili a riešili.

Vieme pre vás zabezpečiť všetky vyššie uvedené činnosti a poskytujeme odbornú pomoc pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré vyplynuli z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru. BOZP je tiež kontrolovaná inšpektorátom práce. V prípade takejto kontroly vieme byť prítomní. Okrem kontrol, je veľmi dôležité vykonávať revízie. Aj tie pre vás vieme zabezpečiť. Ide najmä o revízie elektrických, plynových, zdvíhacích a tlakových zariadení, pravidelné revízie hasiacich prístrojov a hydrantov a pravidelné kontroly VTZ a vedenie dokumentácie.

 

Školenia, ktoré vykonávame:

  • Školenia obsluhy vysokozdvižných vozíkov (VZV)
  • Školenia na prácu vo výškach, školenia lešenárov
  • Školenia vodičov referentov
  • Školenie obsluhy tlakových zariadení a nádob
  • Školenie obsluhy kotlov (kuriči) NTL, STL kotolní na rôzne druhy paliva
  • Školenie viazačov bremien
  • Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení (zvisle posuvné brány, plošiny, ZZ nezaradené do tried, hydraulické ruky)

Sledujte nás na sociálnych sieťach a neunikne vám žiadna novinka

MÁTE ZÁUJEM O SLUŽBY BOZP?

Vyplňte formulár a vyžiadajte si cenovú ponuku 

Počet zamestnancov firmy*

14 + 3 =