Stav bezpečnosti práce (BOZP) a pracovných podmienok u slovenských zamestnávateľov stagnuje. Táto situácia je odrazom súčasnej ekonomickej situácie, ale tiež nesprávnej organizácie práce zamestnávateľov a neplnenia povinností zo strany zamestnávateľov a zamestnancov.

 

Problémy so zabezpečením BOZP majú najmä malí zamestnávatelia

Spolupráca vedenia, vedúcich zamestnancov a zamestnancov v oblasti BOZP je veľmi často nedostatočná a formálna. Zamestnávatelia preferujú hospodárske a komerčné aktivity pred starostlivosťou o zamestnancov. BOZP sa berie ako nutné zlo a nie je chuť investovať finančné prostriedky do riadneho zabezpečenia iba formálneho.

 

Bezpečnosť práce znamená základ úspešného riadenia

Naším návodom ako riešiť túto situáciu je angažovanie vedenia spoločnosti a zamestnancov, aby sa bezpečnosť, zdravie a ochrana životného prostredia vryla do firemnej kultúry.

 

Čo tak začať so stanovením si základných princípov?

Podľa nás by mohli vyzerať asi takto:

 • Naša činnosť je založená na myšlienke, ktorá hovorí, že každému incidentu sa dá predísť.
 • Veríme, že hlavná zodpovednosť za dodržovanie našich zásad v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia nesú vedúci zamestnanci, manažéri a zamestnanci.
 • V oblastiach ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia identifikujeme tie aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami, produktami či službami, určujeme ich prioritu, zavádzame procesy, ktoré sa týkajú ich posúdenia a monitorovania, komunikujeme so zamestnancami a školíme ich o súvisiacich nebezpečenstvách a rizikách a hľadáme účinné metódy obmedzovania následkov našej činnosti na ľuďoch aj životnom prostredí.
 • Zameriavame sa na uspokojivé plnenie záväzkov vyplývajúcich zo “Zásad bezpečnosti, zdravia a životného prostredia” a na dodržiavaní interných noriem.
 • Naším záväzkom je sústavný rozvoj a využívanie systému riadenia v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, tak isto ako pravidelná analýza týchto systémov z hľadiska účinnosti.
 • Stanovujeme si ciele a zámery v oblasti ochrany bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia a svoje pokroky v tejto oblasti prezentujeme otvorene a transparentne.
 • Usilujeme sa o to, aby sa zdravé princípy a postupy v oblastiach ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia premietali do našich výrobných procesov, produktov či služieb, čím našim zákazníkom a dodávateľom pomáhame k naplneniu ich cieľov a úspešnej realizácii ich vlastných iniciatív v týchto oblastiach.
 • Našim záväzkom je aktívna prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrany životného prostredia, úspory energie, vody, surovín, prevencií znečisťovania prostredia a obmedzovania emisií skleníkových plynov i množstva vytváraného odpadu.
 • Spolupracujeme s našimi komunitami, zainteresovanými subjektami a usilujeme sa o to, aby sme boli dobrým susedom aj partnerom.
 • Investujeme adekvátne prostriedky do podpory úspešného naplnenie vízii a cieľov našej spoločnosti v oblastiach bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia.
 • Očakávame, že zamestnanci našej spoločnosti budú svoje každodenné činnosti robiť spôsobom, ktorý je v súlade s týmito princípmi.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2022 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva? Zabezpečíme...

Typy hasiacich prístrojov a ich využitie

Typy hasiacich prístrojov a ich využitie

Pri zabezpečovaní priestorov budovy je nutné dbať na bezpečnosť a ochranu proti požiaru. Hasiaci prístroj je jedna časť tejto prevencie. Aký typ hasiacho prístroja vybrať?  Kedy je nutná ich...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.