fbpx

Stav bezpečnosti práce (BOZP) a pracovných podmienok u slovenských zamestnávateľov stagnuje. Táto situácia je odrazom súčasnej ekonomickej situácie, ale tiež nesprávnej organizácie práce zamestnávateľov a neplnenia povinností zo strany zamestnávateľov a zamestnancov.

 

Problémy so zabezpečením BOZP majú najmä malí zamestnávatelia

Spolupráca vedenia, vedúcich zamestnancov a zamestnancov v oblasti BOZP je veľmi často nedostatočná a formálna. Zamestnávatelia preferujú hospodárske a komerčné aktivity pred starostlivosťou o zamestnancov. BOZP sa berie ako nutné zlo a nie je chuť investovať finančné prostriedky do riadneho zabezpečenia iba formálneho.

 

Bezpečnosť práce znamená základ úspešného riadenia

Naším návodom ako riešiť túto situáciu je angažovanie vedenia spoločnosti a zamestnancov, aby sa bezpečnosť, zdravie a ochrana životného prostredia vryla do firemnej kultúry.

 

Čo tak začať so stanovením si základných princípov?

Podľa nás by mohli vyzerať asi takto:

 • Naša činnosť je založená na myšlienke, ktorá hovorí, že každému incidentu sa dá predísť.
 • Veríme, že hlavná zodpovednosť za dodržovanie našich zásad v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia nesú vedúci zamestnanci, manažéri a zamestnanci.
 • V oblastiach ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia identifikujeme tie aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami, produktami či službami, určujeme ich prioritu, zavádzame procesy, ktoré sa týkajú ich posúdenia a monitorovania, komunikujeme so zamestnancami a školíme ich o súvisiacich nebezpečenstvách a rizikách a hľadáme účinné metódy obmedzovania následkov našej činnosti na ľuďoch aj životnom prostredí.
 • Zameriavame sa na uspokojivé plnenie záväzkov vyplývajúcich zo “Zásad bezpečnosti, zdravia a životného prostredia” a na dodržiavaní interných noriem.
 • Naším záväzkom je sústavný rozvoj a využívanie systému riadenia v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, tak isto ako pravidelná analýza týchto systémov z hľadiska účinnosti.
 • Stanovujeme si ciele a zámery v oblasti ochrany bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia a svoje pokroky v tejto oblasti prezentujeme otvorene a transparentne.
 • Usilujeme sa o to, aby sa zdravé princípy a postupy v oblastiach ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia premietali do našich výrobných procesov, produktov či služieb, čím našim zákazníkom a dodávateľom pomáhame k naplneniu ich cieľov a úspešnej realizácii ich vlastných iniciatív v týchto oblastiach.
 • Našim záväzkom je aktívna prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrany životného prostredia, úspory energie, vody, surovín, prevencií znečisťovania prostredia a obmedzovania emisií skleníkových plynov i množstva vytváraného odpadu.
 • Spolupracujeme s našimi komunitami, zainteresovanými subjektami a usilujeme sa o to, aby sme boli dobrým susedom aj partnerom.
 • Investujeme adekvátne prostriedky do podpory úspešného naplnenie vízii a cieľov našej spoločnosti v oblastiach bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia.
 • Očakávame, že zamestnanci našej spoločnosti budú svoje každodenné činnosti robiť spôsobom, ktorý je v súlade s týmito princípmi.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2024 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva? Zabezpečíme...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.