fbpx

Väčšinu svojho času strávi pracujúci človek práve na pracovisku. Na organizmus vplývajú rôzne stresory ovplyvňujúce zdravie človeka. Dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti na vykonávané činnosti a používané technológie sú zabezpečované dohľadom nad stavom pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov. Vplyv vykonanej práce, pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie pracujúcich vychádza z poznatkov pracovného lekárstva. Základným cieľom odboru je ochrana a podpora zdravia zamestnancov. Preventívne lekárske prehliadky sú teda jedným z nástrojov ako zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov.

 

Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

Mnoho ľudí si mylne myslí, že ak sú zaradení do 1. alebo 2. kategórie prác nemusia absolvovať preventívne lekárske prehliadky. Z časti je to pravda a naozaj zamestnanci s miernym rizikom do ktorého spadá aj administratíva a zamestnanci pracujúci so zobrazovacou jednotkou z hľadiska rizikovosti lekársku prehliadku nepotrebujú. Táto je ale povinná a to na základe osobitného predpisu (§7 ods.1 pís. a) NV SR č. 276/2006 Z. z.).

 

Typy lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Vstupná lekárska prehliadka

musí ju absolvovať každý zamestnanec pred nástupom do zamestnania, ktorý vykonáva prácu podľa osobitného predpisu „Práca so zobrazovacou jednotkou“.

 

Periodická lekárska prehliadka

po určitom období sa lekárska prehliadka zopakuje, aby sa zistilo či sa zdravie zamestnanca nezhoršuje a ak áno, aby sa vykonali preventívne opatrenia. Pracovná zdravotná služba odporúča lekársku prehliadku opakovať každé 3 roky.

 

Čo je to osobitný predpis?

Existuje 25 osobitných predpisov určených legislatívou a jeden z nich je aj práca so zobrazovacou jednotkou. Tento osobitný predpis priradí zamestnancovi pracovná zdravotná služba v kategorizácii prác na základe splnenia určitých podmienok (práca s PC viac ako 4 hodiny za smenu, používanie monitoru, dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie a pod.).

 

Čo obsahuje vstupná lekárska prehliadka pri práci s počítačom?

Obligatórne vyšetrenie (základné):

 • anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy
 • kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia
 • elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)

Fakultatívne vyšetrenie (doplnkové):

 • očné, neurologické, ortopedické, psychologické vyšetrenia u príslušných špecialistov
 • laboratórne vyšetrenia -krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, glykémia nalačno v sére)
 • moč chemicky

Tento obsah je stanovený legislatívne – Odborné usmernenie MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci číslo S06881-OZS-2016 zo dňa 29. septembra 2016, príloha č.6. (Odborné usmernenie zverejnené vo Vestníku MZ SR, čiastka 29 – 38, ročník 64, ktorý je platný od 2. novembra 2016)

Ako vyzerá lekárska prehliadka v praxi?

 • anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy (dotazník + pohovor)
 • kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia (vyšetrenie 5P, zameranie sa na chrbticu a karpálny tunel)
 • meranie tlaku, počúvanie fonendoskopom
 • chemické vyšetrenie moču papierikom na sediment bielkovín
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou Snellenovej tabuľky zo vzdialenosti 6 m

V prípade pozitívnej rodinnej alebo osobnej anamnézy a súčasného objektívneho stavu klienta musí lekár indikovať EKG vyšetrenie.

Nosenie okuliarov by sa malo uviesť do lekárskeho posudku, ale nie je dôvodom na komplexné očné vyšetrenie. Toto sa indikuje na základe vyšetrenia zrakovej ostrosti pomocou Snellenovej tabuľky a komplexného fyzikálneho vyšetrenia.

 

Periodické/opakované lekárske prehliadky – mám povinnosť?

Platná legislatíva Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z., § 7 stanovuje zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu

 • pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednotkou
 • v pravidelných časových intervaloch podľa osobitného predpisu
 • v prípade zrakových ťažkostí

Keďže osobitný predpis už nie je v platnosti, periodicitu by mal stanoviť odborník v tíme pracovnej zdravotnej služby. Štandardne odporúčaná periodicita sú 3 roky. Dôvodom je zisťovanie už rozvinutých chorobných nálezov, ale aj klinicky sa neprejavujúcich, ale už zistiteľných rizikových ukazovateľov vzniku choroby z povolania alebo ochorenia v súvislosti s prácou, ako aj choroby, ktorá by mohla znamenať neskôr vznik zdravotnej kontraindikácie pre vykonávanie danej práce.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2024 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva? Zabezpečíme...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.